o internal labor

o internal labor teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o internal labor o iç emek

o internal labor terimi için benzer kelimeler ve anlamları

u.s. department of labor's bureau of labor statistics bize. çalışma bölümü istatistik bürosu
labor and non-labor emek ve emeksizlik
department of labor's bureau of labor statistics çalışma bölümü istatistik bürosu
internal labor iç emek
internal labor market iç işgücü piyasası
internal labor regulations iç iş düzenlemeleri
american federation of labor amerikan emek federasyonu
american federation of labor and congress of industrial organizations amerikan emek federasyonu ve sanayi kuruluşları kongresi
american labor party amerikan işçi partisi
anti-labor emek karşıtı
big labor büyük emek
child labor çocuk işçiliği
child labor laws çocuk iş kanunu
contract labor sözleşmeli işçi
day labor günlük işçilik
department of labor çalışma bölümü
direct labor direkt işçilik
division of labor iş bölümü
dry labor kuru işçilik
false labor sahte emek
farmer-labor party çiftçi-emek partisi
hard labor ağır işçilik
indirect labor dolaylı işçilik
international labor organization uluslararası işçi örgütü
knights of labor emek şövalyeleri
labor emek
labor and socialist international emek ve sosyalist uluslararası
labor camp çalışma kampı
labor day iş günü
labor force işgücü
labor market işgücü piyasası
labor movement işçi hareketi
labor of love aşk emeği
labor omnia vincit emek omnia vincit
labor pains doğum sancıları
labor party işçi partisi
labor relations iş ilişkileri
labor spy emek casusu
labor union işçi sendikası
labor unionist işçi sendikacı
labor-intensive emek yoğun
labor-management relations act emek-yönetim ilişkileri yasası
missed labor kaçırılmış emek
national labor relations act ulusal iş ilişkileri yasası
national labor relations board ulusal iş ilişkileri kurulu
national war labor board ulusal savaş emek kurulu
organized labor örgütlü emek
precipitate labor çöktürücü emek
premature labor erken emek
pro-labor yanlısı emek