l have a blast

l have a blast teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
l have a blast bir şansım var

l have a blast terimi için benzer kelimeler ve anlamları

have a blast patlama
i have a blast çok eğleniyorum
have blast patlama
we have a blast bir patlama oldu
have a blast with eğlenmek
you have a blast bir şansın var
i will have a blast patlayacağım
i'll have a blast bir patlama olacak
you'll have a blast çok eğleneceksin
have a blast in 1990 1990'da patlamak
air blast hava patlaması
blast üfleme
blast cell patlama hücresi
blast furnace yüksek fırın
blast injection püskürtme enjeksiyonu
blast injury patlama yaralanması
blast lamp patlama lambası
blast off patlatmak
blast wave patlama dalgası
blast-furnace cement yüksek fırın çimentosu
full blast tam patlama
rice blast pirinç patlaması
sand-blast kum-patlama
email blast e-posta patlaması
blast cleaning üfleyerek temizleme
having a blast patlamak
shot blast atış patlama
blast from the past geçmişten patlama
blast furnace slag yüksek fırın cürufu
blast hole patlama deliği
blast chiller şok soğutucu
had a blast bir patlama oldu
drill and blast sondaj ve patlama
blast away patlatmak
a blast bir patlama
grit blast kumlama
blast freezer yüksek dondurucu
bomb blast bomba patlaması
berry blast meyve patlaması
arc blast ark patlaması
blast through fırlatmak
blast cells patlama hücreleri
blast cleaned patlama temizliği
i had a blast çok eğlendim
it was a blast bir patlama oldu
at full blast tam patlamada
what a blast ne patlama
blast fishing yüksek balık avı
blast furnace gas yüksek fırın gazı
blast freezing patlama dondurma