t in his sleep

t in his sleep teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t in his sleep uykusunda

t in his sleep terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in his sleep uykusunda
talking in his sleep uykusunda konuşuyor
peacefully in his sleep huzur içinde uykusunda
haunted his sleep uykusunu perili
sleep from his eyes gözlerinden uyumak
catch up on his sleep uykusunu yakalamak
died peacefully in his sleep uykusunda huzur içinde öldü
in his name and on his behalf onun adına ve adına
wear his heart on his sleeve kalbini koluna tak
put his money where his mouth is parasını ağzının olduğu yere koy
his eyes with his hands elleriyle gözlerini
keeps his cards close to his chest kartlarını göğsüne yakın tutar
holds his head in his hands kafasını elinde tutar
wears his heart on his sleeve kalbini koluna takıyor
his tail between his legs bacaklarının arasındaki kuyruğunu
puts his money where his mouth is parasını ağzına koyar
tore his robe and shaved his head bornozunu yırttı ve başını traş etti
cover his face with his hands elleriyle yüzünü koru
n his name and on his behalf n onun adına ve onun adına
leaned his head on his hand kafasını elinde eğildi
his name and on his behalf onun adı ve onun adına
his son and his daughter oğlu ve kızı
his commitment to his profession mesleğine olan bağlılığı
his attachment to his country ülkesine bağlılığı
keep his cards close to his ches kartlarını ches'ine yakın tut
his winnowing fan is in his hand winnowing hayranı elinde
his heart on his sleeve kalbi onun kolunda
with his words and his deeds sözleriyle ve yaptıklarıyla
it his his fault onun hatası
his inheritance from his father babasından mirası
his hand on his heart onun kalbini elinde
with his head in his hands kafasını onun elinde
chavez blew his lid and ordered thousands of his troops to chavez kapağını patlattı ve binlerce askerine emir verdi
keeping his cards close to his chest kartlarını göğsüne yakın tutmak
in his vicarious and atoning death through his shed blood savurgan kanı ile öfkeli ve küstah ölümünde
his hands behind his back elleri arkasından
beauty sleep güzellik uykusu
lose sleep over yatmak
miles to go before i sleep uyumadan önce gitmem gereken miller
non-rem sleep rem olmayan uyku
now i lay me down to sleep şimdi beni uyumaya yatırdım
nrem sleep nrem uyku
orthodox sleep ortodoks uyku
paradoxical sleep paradoksal uyku
put to sleep uyutmak
rapid eye movement sleep hızlı göz hareketi uyku
rem sleep rem uykusu
s sleep uyku
sleep uyku
sleep a wink, not göz kırpmak, değil