g-groupings

g-groupings teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-groupings g-gruplamaları

g-groupings terimi için benzer kelimeler ve anlamları

occupation groupings meslek grupları
logical groupings mantıksal gruplamalar
different groupings farklı gruplamalar
european groupings of territorial cooperation avrupa bölgesel işbirliği grupları
language groupings dil grupları
major groupings ana gruplamalar
informal groupings gayri resmi gruplar
size groupings boyut grupları
functional groupings fonksiyonel gruplar
broad groupings geniş gruplar
groupings and associations gruplamalar ve dernekler
human groupings insan gruplamaları
these groupings bu gruplamalar
tribal groupings kabile grupları
party groupings parti grupları
racial groupings ırk grupları
any groupings herhangi bir gruplama
class groupings sınıf grupları
relevant maturity groupings ilgili vade grupları
groupings used in the kullanılan gruplamalar
company groupings şirket gruplamaları
relevant groupings ilgili gruplar
emerging groupings gelişmekte olan gruplar
socio economic groupings sosyo ekonomik gruplamalar
channel groupings kanal grupları
agricultural groupings tarımsal gruplamalar
groupings of species türlerin gruplandırılması
criminal groupings ceza gruplamaları
ngo groupings ngo grupları
2012 groupings 2012 gruplamaları
groupings of cells hücre gruplamaları
extended groupings genişletilmiş gruplar
radical groupings radikal gruplar
extended family groupings geniş aile grupları
instructional groupings öğretim grupları
economic integration groupings ekonomik entegrasyon grupları
natural social groupings doğal sosyal gruplamalar
trade groupings ticaret grupları
develop country groupings ülke gruplarını geliştirmek
other country groupings diğer ülke gruplamaları
level of groupings gruplama seviyesi
groupings of local authorities yerel yönetimlerin gruplandırılması