r noise may be heard

r noise may be heard teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r noise may be heard r gürültü duyulabilir

r noise may be heard terimi için benzer kelimeler ve anlamları

to hear - heard - heard duymak - duymak - duymak
i heard a noise bir gürültü duydum
heard a noise bir ses duydu
he heard a noise bir gürültü duydu
heard noise duyulan gürültü
we heard a strange noise garip bir ses duyduk
heard strange noise garip sesler duydum
noise is heard gürültü duyuluyor
we heard noise gürültü duyduk
a noise was heard bir ses duyuldu
you may have heard duymuş olabilirsin
may have heard duymuş olabilir
may be heard duyulabilir
noise may disturb gürültü rahatsız edebilir
another county heard from başka bir ilçe duyuldu
heard duymuş
heard and mcdonald islands duydum ve mcdonald adaları
heard island and mcdonald islands duydum ada ve mcdonald adaları
shot heard round the world dünyada atış duyuldu
i heard duydum
heard of duydum
heard about duydum
i have heard ben duydum
to be heard duyulmak
heard from dan duydum
have heard işitti
right to be heard duyulma hakkı
i heard that ben duydum
i have heard that duydum
make your voice heard sesini duymak
heard back geri duydum
i've heard duydum
have you heard about duydun mu
having heard duymak
i heard it through the grapevine ben dedikodu yoluyla duydum
have you ever heard hiç duydun mu
was heard duyuldu
make their voices heard seslerini duyurmak
never heard of hiç duymadım
can be heard duyulabilir
let your voice be heard sesini duymak
i have heard about duydum
i heard about hakkında duydum
he heard o duydu
i haven't heard from you sizden haber alamadım
opportunity to be heard duyulma fırsatı
ever heard hiç duydum
will be heard duyulacak
came to be heard duyulmaya geldi
i had heard duydum