r gravity means

r gravity means teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r gravity means r yerçekimi araçları

r gravity means terimi için benzer kelimeler ve anlamları

means of gravity yerçekimi araçları
acceleration of gravity yerçekimi ivmesi
api gravity scale api yerçekimi ölçeği
artificial gravity yapay yerçekimi
center of gravity ağırlık merkezi
centre of gravity ağırlık merkezi
non-gravity çekimsiz
specific gravity spesifik yer çekimi
zero gravity sıfır yer çekimi
gravity yerçekimi
gravity assist yerçekimi yardımı
gravity cell yerçekimi hücresi
gravity clock yerçekimi saat
gravity dam yerçekimi barajı
gravity escapement yerçekimi kaçışı
gravity fault yerçekimi hatası
gravity feed yerçekimi yemi
gravity hinge yerçekimi menteşesi
gravity meter yerçekimi ölçer
gravity platform yerçekimi platformu
gravity railroad yerçekimi demiryolu
gravity scale yerçekimi ölçeği
gravity wave yerçekimi dalgası
gravity wind yerçekimi rüzgar
gravity-fed yerçekimi beslemeli
quantum gravity kuantum yerçekimi
gravity flow yerçekimi akışı
pull of gravity yerçekimi çekme
api gravity api yerçekimi
urine specific gravity idrar özgül ağırlığı
gravity falls yerçekimi düşer
gravity load yerçekimi yükü
gravity separation yerçekimi ayrımı
gravity drainage yerçekimi drenajı
by gravity yerçekimi ile
under gravity yerçekimi altında
gravity well yerçekimi iyi
gravity model yerçekimi modeli
gravity drain yerçekimi tahliyesi
gravity settling yerçekimi
gravity sewer yerçekimi kanalizasyonu
gravity die casting yerçekimi döküm
steam assisted gravity drainage buhar destekli yerçekimi drenajı
concrete gravity dam beton yerçekimi barajı
gravity concentration yerçekimi konsantrasyonu
gravity survey yerçekimi araştırması
gravity tank yerçekimi tankı
gravity center ağırlık merkezi
gravity-defying yerçekimine meydan okuyan
low center of gravity düşük ağırlık merkezi