a 1 mile section

a 1 mile section teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
a 1 mile section 1 mil bölüm

a 1 mile section terimi için benzer kelimeler ve anlamları

mile after mile mil sonra mil
mile upon mile mil üzerinde mil
mile by mile mil mil
mile for mile mil için mil
for mile upon mile mil boyunca
section by section bölüm bölüm
a miss is as good as a mile bir bayan bir mil kadar iyidir
admiralty mile deniz mili
air mile hava mili
by a mile bir mil
country mile ülke mili
food mile yiyecek mili
half-mile yarım mil
international air mile uluslararası hava mili
last mile son mil
metrical mile metrik mil
mile mil
mile a minute, a dakikada bir mil
mile-marker mil-işaretleyici
miracle mile mucize mili
miss by a mile bir mil kadar özledim
miss is as good as a mile, a bayan bir mil kadar iyidir.
nautical mile deniz mili
passenger mile yolcu mili
roman mile roma mili
sea mile deniz mili
square mile mil kare
statute mile yasal mil
swedish mile isveç mil
three mile island üç mil ada
three-mile limit üç mil sınırı
ton-mile ton-mil
twelve-mile limit on iki mil sınırı
geographic mile coğrafi mil
geographical mile coğrafya mili
give an inch and they'll take a mile bir inç ver ve bir mil alacaklar
go the extra mile ekstra mil gitmek
extra mile ekstra mil
going the extra mile ekstra mil gidiyor
mile marker mil işareti
goes the extra mile ekstra mil gidiyor
mile radius mil yarıçapı
mile-long mil uzunluğundaki
walk the extra mile ekstra mil yürümek
a mile away bir mil uzakta
last mile delivery son mil teslimatı
quarter mile çeyrek mil
mile-high yüksek mil
a mile bir mil
golden mile altın mil