r the establishment of a body of creditors.

r the establishment of a body of creditors. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r the establishment of a body of creditors. bir alacaklılar kuruluşunun kurulması.

r the establishment of a body of creditors. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

general body of creditors genel alacaklılar topluluğu
body of creditors alacaklılar topluluğu
establishment of a body bir organın kurulması
establishment of a subsidiary body bir yan kuruluş kurulması
trade creditors ticari alacaklılar
unsecured creditors teminatsız alacaklılar
assignment for the benefit of creditors alacaklıların yararına atama
arrangement with creditors alacaklılarla düzenleme
sundry creditors muhtelif alacaklılar
composition with creditors alacaklılarla kompozisyon
meeting of creditors alacaklılar toplantısı
creditors meeting alacaklılar toplantısı
makes an assignment for the benefit of creditors alacaklıların yararına atama yapar
benefit of creditors alacaklıların yararı
international creditors uluslararası alacaklılar
holdout creditors satın alma alacaklıları
compounds with its creditors alacaklıları olan bileşikler
foreign creditors yabancı alacaklılar
for the benefit of creditors alacaklıların yararına
private creditors özel alacaklılar
official creditors resmi alacaklılar
creditors voluntary liquidation alacaklılar gönüllü tasfiye
other creditors diğer alacaklılar
composition with its creditors alacaklılarıyla kompozisyon
compounds with creditors alacaklı olan bileşikler
preferential creditors tercihli alacaklılar
subordinated creditors bağlı alacaklılar
composition or arrangement with its creditors alacaklılarıyla kompozisyon veya düzenleme
class of creditors alacaklılar sınıfı
arrangement with its creditors alacaklıları ile düzenleme
an assignment for the benefit of creditors alacaklıların yararı için atama
relief from creditors alacaklılardan yardım
defraud creditors alacaklıları dolandırmak
creditors claims alacaklılar iddiaları
creditors due alacaklılar
trade creditors and other payables ticari alacaklılar ve diğer borçlar
protection from creditors alacaklılardan korunma
creditors generally genellikle alacaklılar
creditors arrangement alacaklılar düzenleme
creditors committee alacaklılar komitesi
make assignment for the benefit of creditors alacaklıların yararı için atama yapmak
rights of creditors alacaklıların hakları
third party creditors üçüncü taraf alacaklılar
enforcement of creditors rights alacaklı haklarının uygulanması
financial lease creditors finansal kiralama alacaklıları
creditors petition alacaklılar dilekçe
creditors agreement alacaklılar anlaşması
committee of creditors alacaklılar komitesi
voluntary insolvency of creditors alacaklıların gönüllü iflasları
agreement with creditors alacaklılarla anlaşma