t is important to underline that

t is important to underline that teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t is important to underline that bunun altını çizmek önemlidir

t is important to underline that terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it is important to underline altını çizmek önemlidir
important to underline altını çizmek önemli
important to underline that bunun altını çizmek önemlidir
it is important to underline that bunun altını çizmek önemlidir
underline altını çizmek
underline the word kelimenin altını çiz
i would like to underline altını çizmek isterim
underline text altı çizili metin
underline the point noktanın altını çiz
underline the need ihtiyacın altını çizin
we should underline altını çizmeliyiz
we would like to underline altını çizmek isteriz
underline that bunun altını çiz
underline character altı çizili karakter
double underline çift alt çizgi
dashed underline kesik altı çizili
underline the importance önemini vurgulamak
i would underline altını çizerdim
underline the fact gerçeğin altını çiz
underline our commitment bağlılığımızın altını çizin
underline the correct doğru altını çizmek
dotted underline noktalı çizgi altı çizili
underline meaning anlamı vurgula
solid underline sağlam alt çizgi
an underline altı çizili
let me underline altını çizmeme izin ver
underline font altı çizili yazı tipi
as if to underline altı çizmiş gibi
underline their commitment taahhütlerinin altını çizin
underline its commitment to bağlılığının altını çizmek
i will underline altını çizeceğim
underline the urgency aciliyetin altını çizin
we also underline biz de vurguluyoruz
still underline the hala altını çiz
underline the decision kararın altını çiz
we want to underline altını çizmek istiyoruz
we underline that biz bunun altını çizeriz
red underline kırmızı alt çizgi
underline the risks risklerin altını çizin
underline in discussion tartışmada altı çizili
i should underline altını çizmeliyim
is intended to underline altını çizmek amaçlanmıştır
underline trend altı çizili eğilim
underline our belief inancımızın altını çizin
highlight and underline vurgulamak ve altını çizmek
underline message altı çizili mesaj
further underline the need to daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çiz
i would just like to underline sadece altını çizmek istiyorum
i wanted to underline altını çizmek istedim
aims to underline altını çizmeyi hedefliyor