r thoughts go to

r thoughts go to teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r thoughts go to r düşünceler

r thoughts go to terimi için benzer kelimeler ve anlamları

in the spring a young man's fancy lightly turns to thoughts of love ilkbaharda genç bir adamın fantazisi, hafifçe aşk düşüncelerine dönüşüyor
penny for your thoughts, a düşünceleriniz için bir kuruş, bir
second thoughts düşüne taşına verilen kararlar
thoughts düşünceler
racing thoughts düşünceler yarış
on second thoughts tekrar düşününce
final thoughts son düşünceler
let me know your thoughts fikirlerinizi öğrenebilir miyim
your thoughts senin düşüncelerin
suicidal thoughts intihar düşünceleri
share your thoughts düşüncelerini paylaş
have second thoughts ikinci düşüncen var
closing thoughts düşünceleri kapatmak
please let me know your thoughts lütfen düşüncelerinizi bildirin
what are your thoughts düşünceleriniz nelerdir
my thoughts düşüncelerim
a penny for your thoughts ne düşünüyorsun
initial thoughts ilk düşünceler
gather your thoughts düşüncelerini topla
intrusive thoughts davetsiz düşünceler
thoughts about hakkında düşünceler
concluding thoughts son düşünceler
collect your thoughts düşüncelerini topla
random thoughts rastgele düşünceler
any thoughts düşüncesi olan var mı
thoughts and prayers düşünceler ve dualar
think happy thoughts mutlu düşünceler düşün
parting thoughts ayrılık düşünceleri
our thoughts are with bizim düşüncelerimiz
share thoughts düşüncelerini paylaş
happy thoughts mutlu düşünceler
let us know your thoughts bize düşüncelerinizi bildirin
thoughts of suicide intihar düşünceleri
thoughts and feelings düşünceler ve hisler
inner thoughts iç düşünceler
gather thoughts düşünceleri toplamak
having second thoughts ikinci düşünceye sahip olmak
bad thoughts kötü düşünceler
our thoughts düşüncelerimiz
thoughts and ideas düşünce ve fikirler
personal thoughts kişisel düşünceler
warm thoughts sıcak düşünceler
positive thoughts olumlu düşünceler
kind thoughts nazik düşünceler
innermost thoughts en içteki düşünceler
share their thoughts düşüncelerini paylaş
our thoughts and prayers düşüncelerimiz ve dualarımız
tell me your thoughts bana düşüncelerini söyle
collect thoughts düşünceleri toplamak
collect my thoughts düşüncelerimi topla