x y measuring system

x y measuring system teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x y measuring system x y ölçüm sistemi

x y measuring system terimi için benzer kelimeler ve anlamları

measuring system ölçüm sistemi
direct measuring system doğrudan ölçüm sistemi
speed measuring system hız ölçüm sistemi
position measuring system pozisyon ölçüm sistemi
length measuring system uzunluk ölçme sistemi
performance measuring system performans ölçüm sistemi
current measuring system akım ölçüm sistemi
digital length measuring system dijital uzunluk ölçme sistemi
portable emission measuring system taşınabilir emisyon ölçüm sistemi
precision measuring system hassas ölçüm sistemi
measuring system performance sistem performansını ölçme
3-phase capacitive measuring system 3 fazlı kapasitif ölçüm sistemi
laser measuring system lazer ölçüm sistemi
automated measuring system otomatik ölçüm sistemi
oxygen-measuring system oksijen ölçüm sistemi
stroke measuring system strok ölçme sistemi
thickness measuring system kalınlık ölçme sistemi
measuring cup ölçü kabı
measuring jug ölçme kabı
measuring spoon ölçü kaşığı
measuring worm solucan ölçme
measuring ölçme
measuring tape ölçüm bandı
measuring range ölçüm aralığı
measuring device ölçü aleti
measuring stick ölçüm çubuğu
measuring cylinder ölçüm silindiri
measuring equipment ölçüm cihazları
measuring point ölçüm noktası
measuring instrument ölçüm aleti
measuring cell ölçüm hücresi
by measuring ölçerek
measuring performance performans ölçülüyor
measuring head ölçüm kafası
measuring rod ölçme çubuğu
measuring unit ölçü birimi
measuring wheel ölçme tekerleği
measuring probe ölçüm probu
measuring scale ölçüm ölçeği
measuring progress ilerleme ölçümü
measuring tools ölçüm aletleri
measuring success başarı ölçme
measuring flask ölçüm şişesi
measuring glass ölçme camı
for measuring ölçmek için
measuring time zamanı ölçmek
measuring station ölçüm istasyonu
measuring scoop ölçme kepçe
coordinate measuring machine koordinat ölçüm makinesi
measuring line ölçüm hattı