n deadlocks

n deadlocks teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n deadlocks n kilitlenme

n deadlocks terimi için benzer kelimeler ve anlamları

avoid deadlocks kilitlenmeleri önlemek