e hard wiring

e hard wiring teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e hard wiring e sert kablolama

e hard wiring terimi için benzer kelimeler ve anlamları

no hard wiring kablolama yok
work hard, play hard sıkı çalış sıkı oyna
work hard and play hard sıkı çalış ve sıkı oyna
it's hard so hard çok zor
i worked hard and i played hard çok çalıştım ve çok oynadım
hard, hard life zor, zor yaşam
wiring kablo
wiring harness kablo demeti
wiring diagram bağlantı şeması
electrical wiring elektrik tesisatı
field wiring saha kablolaması
wiring instructions kablolama talimatları
wiring loom kablolama tezgahı
power wiring güç kablolaması
electric wiring elektrik kabloları
wiring system kablolama sistemi
wiring closet kablolama panosu
control wiring kontrol kablolaması
fixed wiring sabit kablolama
wiring connections kablo bağlantıları
internal wiring dahili kablolama
wiring devices kablolama cihazları
wiring terminal kablolama terminali
faulty wiring hatalı kablolama
signal wiring sinyal kablolaması
electrical wiring diagram elektrik bağlantı şeması
printed wiring board baskılı devre kartı
brain wiring beyin kablolaması
loop wiring döngü kablolama
wiring and cabling kablolama ve kablolama
exposed wiring açık kablolama
cable wiring kablo tesisatı
wiring schematic kablolama şeması
wiring fault kablolama hatası
wiring box kablo kutusu
wiring connector kablo bağlantısı
wiring money kablolama parası
ground wiring topraklama kablosu
cabling and wiring kablolama ve kablolama
building wiring bina kablolaması
improper wiring yanlış kablolama
interconnecting wiring ara bağlantı kabloları
wiring regulations kablolama yönetmelikleri
neural wiring sinirsel kablolama
structured wiring yapısal kablolama
wiring kit kablo takımı
wiring work kablolama işi
wiring accessories kablolama aksesuarları
wiring plan kablolama planı
terminal wiring terminal kablolaması