b) prerequisites

b) prerequisites teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b) prerequisites b) ön koşullar

b) prerequisites terimi için benzer kelimeler ve anlamları

course prerequisites ders önkoşulları
legal prerequisites yasal ön şartlar
technical prerequisites teknik ön şartlar
infrastructural prerequisites altyapı önkoşulları
language prerequisites dil önkoşulları
additional prerequisites ek ön koşullar
training prerequisites eğitim ön koşulları
meet prerequisites ön şartları yerine getirmek
cultural prerequisites kültürel ön şartlar
prerequisites for önkoşulları
are prerequisites ön şartlar
fulfill prerequisites ön koşulları yerine getirmek
as prerequisites for ön koşul olarak
formal prerequisites resmi ön şartlar
prerequisites have been added önkoşullar eklendi
whether the prerequisites önkoşul olup olmadığı
prerequisites that önkoşullar
prerequisites are performed önkoşullar
prerequisites have met önkoşullar yerine geldi
prerequisites by law önkoşullar
operating prerequisites işletme önkoşulları
fulfilling prerequisites ön koşulları yerine getirmek
are also prerequisites aynı zamanda ön şartlar
fulfill all prerequisites tüm ön koşulları yerine getirmek
important prerequisites for için önemli ön şartlar
and other prerequisites ve diğer önkoşullar
provide prerequisites önkoşul sağlamak
prerequisites for payment ödeme için ön şartlar
prerequisites for creating oluşturmak için ön koşullar
crucial prerequisites önemli önkoşullar
prerequisites needed önkoşullar gerekli
41. prerequisites 41. önkoşullar
prerequisites waived önkoşullar feragat etti
create prerequisites önkoşullar yarat
prerequisites for promotion tanıtım için ön şartlar
requirements as prerequisites önkoşul olarak gereksinimler
3.2 prerequisites 3.2 önkoşullar
prerequisites of the first sentence ilk cümlenin ön koşulları
prerequisites must be met in order önkoşullar sırayla karşılanmalıdır
is one of the prerequisites önkoşullardan biridir