n its different dimensions

n its different dimensions teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n its different dimensions n farklı boyutları

n its different dimensions terimi için benzer kelimeler ve anlamları

dimensions and sub-dimensions boyutlar ve alt boyutlar
of different dimensions farklı boyutlarda
its dimensions boyutları
in all its dimensions her boyutta
in all its multiple dimensions tüm çoklu boyutlarında
of its dimensions boyutlarından
due to its its, its onun yüzünden
different strokes for different folks farklı insanlar için farklı vuruşlar
different things to different people farklı insanlara farklı şeyler
means different things to different people farklı insanlara farklı şeyler ifade eder
can mean different things to different people farklı insanlara farklı şeyler ifade edebilir
mean different things to different people farklı insanlara farklı şeyler demek
different things in different places farklı yerlerde farklı şeyler
different degree or in different ways farklı derecelerde veya farklı şekillerde
different ways at different times farklı zamanlarda farklı yollar
means within a row with different superscripts are different farklı üstbilgileri olan bir satır içindeki araçlar farklıdır
mean different things in different farklı farklı şeyler demek
affect different people in different ways. farklı insanları farklı şekillerde etkiler.
different feelings at different times farklı zamanlarda farklı duygular
dimensions boyutlar
pelvic plane of greatest dimensions en büyük boyutlardaki pelvik düzlem
pelvic plane of least dimensions en küçük boyutlarda pelvik düzlem
overall dimensions genel boyutları
outline dimensions anahat boyutları
dimensions h w d boyutlar gg d
shipping dimensions nakliye boyutları
dimensions l x w x h boyutlar l x w x h
main dimensions ana boyutlar
critical dimensions kritik boyutlar
external dimensions dış boyutlar
key dimensions anahtar boyutlar
mounting dimensions montaj ölçüleri
net dimensions net boyutlar
outer dimensions dış boyutlar
standard dimensions standart boyutlar
internal dimensions iç boyutlar
maximum dimensions maksimum boyutlar
outside dimensions dış boyutlar
core dimensions çekirdek ölçüler
packaging dimensions paketleme boyutları
physical dimensions fiziksel boyutlar
cutout dimensions kesme boyutları
drawing dimensions çizim ölçüleri
compact dimensions kompakt boyutlar
dimensions w x d x h boyutlar w x d x h
packing dimensions paketleme boyutları
multiple dimensions çoklu boyut
clearance dimensions boşluk ölçüleri
size dimensions boyut ölçüleri
carton dimensions karton boyutları