m then partner

m then partner teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m then partner m sonra eş

m then partner terimi için benzer kelimeler ve anlamları

then and only then o zaman ve sadece o zaman
then-partner daha sonra ortağı
company where the only managing partner of a limited partner sınırlı bir ortağın tek yönetici ortağı olan şirket
partner partner ortak ortak
and then some ve sonra biraz
every now and then her şimdi ve sonra
if the mountain will not come to muhammad, then muhammad will go to the mountain eğer dağ muhammed'e gelmeyecekse, muhammed dağa gider.
if wishes were horses, then beggars would ride dilekler at olsaydı, dilenciler binerdi
then sonra
then again sonra tekrardan
then and there o zaman ve orada
since then o zamandan beri
and then ve sonra
by then o zaman
now and then şimdi ve sonra
back then o zamanlar
from then on ondan sonra
even then o zaman bile
but then again ama sonra tekrar
only then ondan sonra
now then şimdi o zaman
there and then orada ve sonra
well then iyi o zaman
then-current o sırada geçerli
then and now o zaman ve şimdi
if then eğer öyleyse
from then o zamandan
till then o zamana kadar
then in effect sonra geçerli
rather then o zaman
is then o zaman
up to then o zamana kadar
between now and then şimdi ve o zaman arasında
for the year then ended o zaman için bitti
from then onwards o andan itibaren
will then olacak o zaman
then after ondan sonra
it was then öyleydi
then due sonra
then as now o zaman şimdi
from now and then şimdi ve o zaman
which then o zaman
then nothing happens o zaman hiçbir şey olmuyor
it is then o zaman
then one day sonra bir gün
then so be it olsun o zaman
it was then that o zaman öyleydi
then in office sonra ofiste
was then öyleydi
the then president o zaman başkan