e of management

e of management teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e of management yönetim e

e of management terimi için benzer kelimeler ve anlamları

program management and construction management program yönetimi ve inşaat yönetimi
disease management, case management hastalık yönetimi, vaka yönetimi
n some circumstances, a management plan or other management bazı durumlarda, bir yönetim planı veya başka bir yönetim
project management, site management, proje yönetimi, saha yönetimi,
bureau of land management arazi yönetimi bürosu
category management kategori yönetimi
crisis management kriz yönetimi
customer relationship management müşteri ilişkileri yönetimi
database management veritabanı yönetimi
demand management talep yönetimi
flight management systems uçuş yönetim sistemleri
integrated pest management entegre haşere yönetimi
labor-management relations act emek-yönetim ilişkileri yasası
learning management system öğrenme yönetim sistemi
line management hat yönetimi
management yönetim
management accounting yönetim muhasebesi
management buyout yönetim satın alımı
management company yönetim şirketi
management information system yönetim bilgi sistemi
management union yönetim birliği
middle management orta yönetim
pro-management yanlısı yönetim
risk management risk yönetimi
self-management öz yönetim
senior management üst düzey yönetim
time management zaman yönetimi
top management üst yönetim
total quality management toplam kalite yönetimi
yield management verim yönetimi
project management proje yönetimi
management team yönetim ekibi
asset management varlık yönetimi
performance management performans yönetimi
waste management atık yönetimi
management board yönetim kurulu
change management değişim yönetimi
business management şirket yönetimi
case management durum yönetimi
supply chain management tedarik zinciri yönetimi
cash management nakit yönetimi
quality management kalite yönetimi
wealth management varlık yönetimi
account management hesap yönetimi
anger management öfke kontrolü
executive management üst yönetim
financial management finansal yönetim
knowledge management bilgi yönetimi
management fee yönetim ücreti
management system yönetim sistemi