b to b relationships

b to b relationships teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b to b relationships b'den b'ye ilişkiler

b to b relationships terimi için benzer kelimeler ve anlamları

build relationships ilişki kurmak
building relationships ilişki kurmak
peer relationships akran ilişkileri
meaningful relationships anlamlı ilişkiler
interpersonal relationships kişilerarası ilişkiler
healthy relationships sağlıklı ilişkiler
develop relationships ilişkiler geliştirmek
supportive relationships destekleyici ilişkiler
social relationships sosyal ilişkiler
establish relationships ilişkiler kurmak
power relationships güç ilişkileri
supplier relationships tedarikçi ilişkileri
form relationships ilişkiler kurmak
human relationships insan iliskileri
maintain relationships ilişkileri sürdürmek
key relationships kilit ilişkiler
managing relationships ilişkileri yönetmek
effective relationships etkili ilişkiler
manage relationships ilişkileri yönet
nurturing relationships besleyici ilişkiler
foster relationships ilişkileri geliştirmek
public relationships halkla ilişkiler
vendor relationships satıcı ilişkileri
spatial relationships mekansal ilişkiler
nurture relationships ilişkileri geliştirmek
stakeholder relationships paydaş ilişkileri
build strong relationships güçlü ilişkiler kurmak
developing relationships gelişen ilişkiler
stronger relationships daha güçlü ilişkiler
deep relationships derin ilişkiler
make relationships ilişki kurmak
existing relationships mevcut ilişkiler
strong working relationships güçlü iş ilişkileri
great relationships harika ilişkiler
builds relationships ilişkiler kurar
international relationships uluslararası ilişkiler
extensive relationships kapsamlı ilişkiler
cultivating relationships ilişkiler geliştirmek
improved relationships gelişmiş ilişkiler
relationships between arasındaki ilişkiler
changing relationships değişen ilişkiler
forge relationships sahtekarlık ilişkileri
strong customer relationships güçlü müşteri ilişkileri
relationships with ile ilişkiler
profitable relationships karlı ilişkiler
deeper relationships daha derin ilişkiler
external relationships dış ilişkiler
employee relationships çalışan ilişkileri
cultivate relationships ilişkileri geliştirmek
leverage relationships kaldıraç ilişkileri