x-class shares

x-class shares teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
x-class shares x sınıfı hisse senetleri

x-class shares terimi için benzer kelimeler ve anlamları

shares held as treasury shares hazine hisseleri olarak sahip olunan hisse senetleri
the shares are bearer shares hisseler hamiline yazılıdır.
shares or interests in treasury shares hazine hisseleri veya hisse senedi
bearer shares shares hamiline hisse senetleri
class of shares hisse sınıfı
class a shares hisse senetleri
class shares sınıf hisseleri
class b shares b grubu paylar
class a common shares ortak hisse senetleri
class and series of shares sınıf ve hisse serileri
shares of any class herhangi bir sınıfın hisseleri
class or series of shares sınıf veya hisse serileri
shares of one class bir sınıfın hisseleri
shares of the class sınıf hisseleri
relevant class of shares ilgili hisse sınıfı
income class shares gelir sınıfı payları
class d shares d sınıfı hisseler
class a ordinary shares adi hisse senetleri
holders of any class of shares herhangi bir hisse sınıfının sahipleri
class of shares held sahip olunan hisse sınıfı
shares of a single class tek bir sınıfın hisseleri
a class shares bir sınıf hisseleri
c-class shares c sınıfı paylar
class a preferred shares tercih edilen hisse senetleri
shares of class common stock i sınıf adi hisse senetleri i
class a and b shares a ve b. sınıf payları
one class shares bir sınıf hisse
shares of each class her sınıfın hisseleri
principal class of shares ana hisse sınıfı
shares of that class outstanding bu sınıfa ait hisse senetleri
ordinary shares of a single class tek bir sınıfın adi payları
first class and business class birinci sınıf ve işletme sınıfı
from class to class sınıftan sınıfa
150 class-1500 class 150 sınıfı-1500 sınıfı
best in class class sınıfının en iyisi
a shares bir hisse
founders' shares kurucular & # x27; hisseleri
ordinary shares adi hisseler
penny shares kuruş hisse senetleri
preference shares imtiyazlı hisse senetleri
preferred ordinary shares imtiyazlı hisse senetleri
shares hisseleri
growth shares büyüme payları
treasury shares hazine tahvilleri
shares of stock hisse payları
common shares ortak paylar
bearer shares hamiline hisse senetleri
registered shares kayıtlı hisse
transfer of shares hisse devri
shares outstanding hisse senedi