o fuel feed

o fuel feed teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o fuel feed o yakıt beslemesi

o fuel feed terimi için benzer kelimeler ve anlamları

fuel feed yakıt beslemesi
fuel feed pump yakıt besleme pompası
fuel feed system yakıt besleme sistemi
feed and fuel besleme ve yakıt
feed fuel yakıt beslemek
fuel oil feed line akaryakıt besleme hattı
food, feed and fuel yemek, yem ve yakıt
fuel oil and jet fuel akaryakıt ve jet yakıtı
fuel cell system and spare fuel yakıt hücresi sistemi ve yedek yakıt
jet fuel and fuel oil jet yakıtı ve fuel oil
bird feed kuş yemi
bottle-feed şişe yemi
breast-feed emzirmedi
chicken feed tavuk yemi
creep-feed sürünme besleme
cut sheet feed yaprak besleme
drip feed damla besleme
drip-feed damla besleme
feed besleme
feed a cold starve a fever soğuk bir açlıktan ateş
feed bag beslenme çantası
feed one's face birinin yüzünü besle
feed someone a line birine bir hat beslemek
feed the kitty pisi beslemek
feed-in tariff besleme tarifesi
float-feed şamandıra besleme
for chicken feed tavuk yemi için
force-feed zorla besleme
hand-feed elle besleme
off one's feed birinin yayınından çıkar
put on the feed bag yem torbasına tak
red feed kırmızı besleme
self-feed kendini besleme
spoon-feed kaşık besleme
stall-feed durak besleme
tractor feed traktör beslemesi
gravity feed yerçekimi yemi
news feed haber akışı
rss feed rss feed
animal feed hayvan yemi
twitter feed twitter feed
feed rate ilerleme hızı
feed up yemek vermek
data feed veri akışı
live feed canlı yem
feed on beslemek
feed through içinden beslemek
feed off ile beslenmek
video feed video yayını
feed pump besleme pompası