e lease period

e lease period teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e lease period e kiralama süresi

e lease period terimi için benzer kelimeler ve anlamları

lease period kiralama süresi
initial lease period ilk kira dönemi
from period to period dönemden döneme
period to period döneme
a period of time equal to the period döneme eşit bir süre
remaining period of the original warranty period orijinal garanti süresinin kalan süresi
in that period period o dönemde
lease kiralama
lease rod finansal kiralama
lease-purchase kiralama-satın alma
lend-lease ödünç-kiralama
lend-lease act borç verme kanunu
long lease uzun süreli kiralama
new lease on life hayata yeni bir kiralama
novated lease acemili kira
pre-lease önceden kira
re-lease serbest bırakmak
sale and lease back satış ve geri kiralama
lease agreement kira sözleşmesi
capital lease anapara kiralama
operating lease operasyonel kiralama
lease contract kira kontratı
finance lease finansal kiralama
lease of life hayat kiralama
residential lease konut kiralaması
take on lease kiralamak
lease out kiraya vermek
lease time kira süresi
land lease arsa kirası
wet lease islak kiralama
financial lease finansal kiralama
lease payments kira ödemeleri
tax lease vergi kiralaması
car lease araba kiralama
capital lease obligations anapara kiralama yükümlülükleri
new lease of life yeni yaşam kirası
dry lease kuru kiralama
commercial lease ticari kiralama
mining lease madencilik
lease obligations finansal kiralama yükümlülükleri
let on lease kiralamak
lease rental finansal kiralama
lease financing finansal kiralama
on lease kiralamada
for lease kira için
lease on life hayat kiralamak
a new lease of life yeni bir yaşam kirası
finance lease liabilities finansal kiralama borçları
master lease ana kira
lease management kira yönetimi