accept and agree

accept and agree teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
accept and agree kabul et ve kabul et

accept and agree terimi için benzer kelimeler ve anlamları

you accept and agree kabul et ve kabul et
accept and agree to be bound kabul edilmek ve bağlı olmayı kabul etmek
you hereby accept and agree kabul ediyor ve kabul ediyorsun
agree to accept kabul etmeyi kabul et
i agree to accept kabul ediyorum
must agree to accept kabul etmeyi kabul etmeli
you agree to accept kabul etmeyi kabul ettin
you agree to accept credits to your card kartınıza kredi kabul etmeyi kabul edersiniz
agree to accept service hizmeti kabul etmeyi kabul et
i agree to accept this bunu kabul etmeyi kabul ediyorum
i agree to accept full responsibility tam sorumluluk almayı kabul ediyorum
completely agree mostly agree tamamen katılıyorum çoğunlukla katılıyorum
strongly agree agree disagree kesinlikle katılıyorum katılıyorum katılıyorum
agree or strongly agree katılıyorum ya da şiddetle katılıyorum
completely agree somewhat agree tamamen katılıyorum biraz katılıyorum
i agree o i'm agree katılıyorum o katılıyorum
you strongly agree agree disagree kesinlikle katılıyorum katılıyorum katılıyorum
i have read and accept the terms and conditions şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
yes, i have read, understand and accept the terms of use and evet, kullanım koşullarını okudum, anladım ve kabul ediyorum
yes, i have read the terms and conditions and accept these b evet, şartları ve koşulları okudum ve kabul ediyorum
i confirm that i have read and agree to the terms and şartları okuduğumu ve kabul ettiğimi onaylarım ve
and agree to be bound by its terms and conditions ve şart ve koşullarına bağlı kalmayı kabul edersiniz.
acknowledge and accept onayla ve kabul et
i accept the terms and conditions ben şartları ve koşulları kabul ediyorum
i have read and accept okudum ve kabul ediyorum
understand and accept anla ve kabul et
accept terms and conditions şart ve koşulları kabul et
i have read and accept the privacy policy gizlilik politikasını okudum ve kabul ediyorum
check and accept kontrol et ve kabul et
accept and acknowledge kabul et ve onayla
i hereby accept the terms and conditions şartlar ve koşulları kabul ediyorum
accept and deal with kabul et ve uğraş
accept and undertake kabul ve taahhüt
accept and hold kabul et ve beklet
and i accept it ve kabul ediyorum
recognise and accept tanı ve kabul et
and you accept ve sen kabul et
i understand and accept anlıyorum ve kabul ediyorum
know and accept bil ve kabul et
you understand and accept anlıyor ve kabul ediyorsun
i have read and accept the terms şartları okudum ve kabul ediyorum
accept general terms and conditions genel şart ve koşulları kabul et
i hereby acknowledge and accept the kabul ediyorum ve kabul ediyorum
recognize and accept tanı ve kabul et
discuss and accept tartış ve kabul et
you accept these terms and conditions. bu hüküm ve koşulları kabul ediyorsunuz.
embrace and accept kucakla ve kabul et
have read, understood and i accept okudum, anladım ve kabul ediyorum
you must read and accept the privacy policy. gizlilik politikasını okuyup kabul etmeniz gerekir.
acknowledge and accept that onayla ve kabul et