u remember

u remember teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u remember hatırladın mı

u remember terimi için benzer kelimeler ve anlamları

remember remember the fifth of november hatırla hatırla kasımın beşinci
remember remember hatırla hatırla
remember hatırlamak
remember the alamo! alamoyu hatırla!
remember the maine maini hatırla
those who cannot remember the past are condemned to repeat it geçmişi hatırlayamayanlar, tekrar etmeleri için mahkum edilir
i remember hatırlıyorum
do you remember hatırlıyor musun
remember that bunu hatırla
i don't remember hatırlamıyorum
please remember lütfen hatırla
a picture to remember hatırlanması gereken bir resim
things to remember hatırlanacak şeyler
i remember that onu hatırlıyorum
as far as i remember hatırladığım kadarıyla
just remember sadece hatırlıyorum
i can't remember hatırlayamıyorum
as you may remember hatırlayabileceğin gibi
for as long as i can remember hatırlayabildiğim sürece
always remember her zaman hatırla
remember who you are kim olduğunu hatırla
points to remember hatırlanacak noktalar
if you remember hatırlarsan
if i remember correctly eğer doğru hatırlıyorsam
you remember me beni hatırlıyorsun
please remember that lütfen bunu unutma
as far as i can remember hatırladığım kadarıyla
as long as i can remember hatırlayabildiğim sürece
i still remember ben hala hatırlıyorum
remember him onu hatırla
it is important to remember hatırlamak önemlidir
i seem to remember hatırlıyor gibiyim
remember old times eskileri hatırla
as you remember hatırladığın gibi
did you remember hatırladın mı
remember forever sonsuza dek hatırla
i will always remember her zaman hatırlayacağım
if i remember well eğer iyi hatırlarsam
i didn't remember hatırlamadım
last password you remember hatırladığın son şifre
i remember when ne zaman olduğunu hatırlıyorum
i remember thinking düşündüğümü hatırlıyorum
since i can remember hatırlayabildiğimden beri
remember when hatırla ne zaman
important to remember hatırlamak önemli
dates to remember hatırlanacak tarihler
vividly remember canlı bir şekilde hatırla
we must remember hatırlamalıyız
distinctly remember açıkça hatırla
remember to send göndermeyi unutma