b-d glass thermometer

b-d glass thermometer teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b-d glass thermometer b-d cam termometre

b-d glass thermometer terimi için benzer kelimeler ve anlamları

glass thermometer cam termometre
liquid in glass thermometer cam termometrede sıvı
glass-glass module cam-cam modülü
glass and glass products cam ve cam ürünler
a glass in glass detection cam algılamada bir bardak
clinical thermometer termometre
dry-bulb thermometer kuru termometre termometresi
maximum thermometer maksimum termometre
maximum-minimum thermometer maksimum-minimum termometre
minimum thermometer minimum termometre
resistance thermometer dirençli termometre
self-registering thermometer kendini kaydeden termometre
thermoelectric thermometer termoelektrik termometre
thermometer termometre
wet-and-dry-bulb thermometer ıslak ve kuru termometre termometresi
wet-bulb thermometer ıslak termometre
gas thermometer gaz termometresi
dial thermometer arama termometre
meat thermometer et termometresi
probe thermometer prob termometresi
candy thermometer şeker termometresi
ear thermometer kulak termometresi
thermometer well termometre kuyusu
instant-read thermometer anlık okuma termometresi
thermometer probe termometre probu
thermometer pocket termometre cebi
infrared thermometer kızılötesi termometre
food thermometer yemek termometresi
recording thermometer kayıt termometresi
digital thermometer dijital termometre
thermometer stem termometre gövdesi
forehead thermometer alın termometresi
thermometer bulb termometre ampul
thermometer reading termometre okuma
rectal thermometer rektal termometre
room thermometer oda termometresi
water thermometer su termometresi
mercury thermometer cıva termometresi
thermocouple thermometer termokupl termometre
contact thermometer temas termometresi
thermometer display termometre göstergesi
distress thermometer tehlike termometresi
liquid thermometer sıvı termometre
handheld thermometer el termometresi
non contact thermometer temassız termometre
bimetallic thermometer bimetalik termometre
platinum resistance thermometer platin dirençli termometre
body thermometer vücut termometresi
radiation thermometer radyasyon termometresi
thermometer reads termometre okur