b) trend

b) trend teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
b) trend b) eğilim

b) trend terimi için benzer kelimeler ve anlamları

counter-trend karşı-eğilim
on-trend moda
trend akım
trend-setting yön verici
upward trend yükselen trend
downward trend düşüş eğilimi
trend line trend çizgisi
growing trend büyüme eğilimi
trend data trend verileri
buck the trend eğilimi bozmak
trend towards eğilimi
increasing trend artan trend
declining trend düşüş eğilimi
general trend genel trend
reverse the trend eğilimi tersine çevir
overall trend genel eğilim
trend topic trend konusu
hot trend sıcak trend
underlying trend temel eğilim
decreasing trend azalan trend
rising trend yükselen trend
long-term trend uzun vadeli eğilim
trend chart trend grafiği
secular trend laik eğilim
bucking the trend eğilimi artırmak
positive trend olumlu eğilim
trend reversal eğilim tersine dönme
trend report trend raporu
growth trend büyüme eğilimi
set the trend eğilimi belirlemek
warming trend ısınma eğilimi
this trend bu eğilim
trend of trendi
set a trend trend belirlemek
bucked the trend trendi yakaladı
trend information trend bilgisi
trend rate eğilim oranı
a trend bir trend
trend graph trend grafiği
sales trend satış trendi
temperature trend sıcaklık eğilimi
hottest trend en sıcak trend
bearish trend düşüş eğilimi
trend up yükseliş
long-run trend uzun vadeli trend
long trend uzun trend
trend for eğilim
follow the trend trendi takip et
in trend eğilimde
bullish trend yükseliş eğilimi