n incomplete delivery

n incomplete delivery teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n incomplete delivery n eksik teslimat

n incomplete delivery terimi için benzer kelimeler ve anlamları

incomplete delivery eksik teslimat
incomplete tamamlanmamış
incomplete abortion eksik kürtaj
incomplete antibody eksik antikor
incomplete antigen eksik antijen
incomplete dominance eksik hakimiyet
incomplete fistula eksik fistül
incomplete flower eksik çiçek
incomplete foot presentation eksik ayak sunumu
incomplete fracture eksik kırılma
incomplete metamorphosis eksik metamorfoz
incomplete combustion eksik yanma
is incomplete eksik
incomplete emptying eksik boşaltma
incomplete grade eksik not
incomplete data eksik veri
incomplete information eksik bilgi
remain incomplete eksik kal
incomplete knowledge eksik bilgi
incomplete picture eksik resim
incomplete sentence tamamlanmamış cümle
inaccurate or incomplete yanlış veya eksik
was incomplete eksikti
are incomplete eksik
incomplete healing eksik iyileşme
incomplete account eksik hesap
incomplete entries eksik girişler
incomplete understanding eksik anlayış
incomplete outcome data eksik sonuç verileri
incomplete record eksik kayıt
it is incomplete eksik
incomplete disclosure eksik açıklama
incomplete title eksik başlık
incomplete coverage eksik teminat
remains incomplete eksik kalır
incomplete work eksik iş
being incomplete eksik olmak
remained incomplete eksik kaldı
partial incomplete kısmi eksik
incomplete voiding eksik boşaltma
missing or incomplete eksik veya eksik
incomplete applications eksik uygulamalar
incomplete contracting eksik sözleşme
incomplete performance eksik performans
incomplete details eksik detaylar
are still incomplete hala eksik
incomplete injury eksik yaralanma
inaccurate, incomplete or out of date yanlış, eksik veya güncel değil
incomplete market eksik piyasa
incomplete fields eksik alanlar