v-flow circulation

v-flow circulation teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
v-flow circulation v-akış sirkülasyonu

v-flow circulation terimi için benzer kelimeler ve anlamları

circulation flow dolaşım akışı
blood flow and circulation kan akışı ve dolaşım
circulation water flow dolaşım suyu akışı
circulation flow rate dolaşım debisi
circulation of blood flow kan akışının dolaşımı
let it flow flow akmasına izin ver
audit bureau of circulation dolaşım denetim bürosu
back in circulation geri dolaşımda
circulation dolaşım
collateral circulation teminat dolaşım
compensatory circulation telafi edici dolaşım
enterohepatic circulation enterohepatik dolaşım
extracorporeal circulation ekstrakorporeal dolaşım
in circulation dolaşımda
out of circulation dolaşım dışı
placental circulation plasental dolaşım
portal circulation portal dolaşımı
pulmonary circulation akciğer dolaşımı
systemic circulation sistemik dolaşım
velocity of circulation dolaşım hızı
blood circulation kan dolaşımı
poor circulation zayıf dolaşım
circulation figures dolaşım rakamları
circulation pump sirkülasyon pompası
air circulation hava sirkülasyonu
mass circulation kütle dolaşımı
reverse circulation ters sirkülasyon
lost circulation kayıp kan dolaşımı
circulation desk dolaşım masası
general circulation genel dolaşım
not for circulation dolaşım için değil
water circulation su sirkülasyonu
ocean circulation okyanus dolaşımı
impaired circulation bozuk dolaşım
thermohaline circulation termohalin sirkülasyonu
newspaper circulation gazete tirajı
circulation rate dolaşım hızı
free circulation serbest dolaşım
circulation loop dolaşım döngüsü
peripheral circulation periferik dolaşım
magazine circulation dergi dolaşımı
brain circulation beyin dolaşımı
circulation date dolaşım tarihi
reverse circulation drilling ters sirkülasyonlu delme
paid circulation ücretli dolaşım
forced circulation zorla dolaşım
circulation patterns dolaşım düzenleri
currency in circulation dolaşımdaki para
vertical circulation dikey dolaşım
put into circulation dolaşıma sokmak