i absolve you from your sins

i absolve you from your sins teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i absolve you from your sins seni günahlarından alıyorum

i absolve you from your sins terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i absolve you seni affediyorum
absolve you seni affet
absolve affetmek
absolve from mutlak
absolve themselves kendilerini mutla
shall not absolve mutlak olmamalı
does not absolve mutlak değil
cannot absolve mutlak olamaz
absolve of blame suçlama
absolve of obligations yükümlülüklerin getirilmesi
absolve from liability sorumluluktan mahrum etmek
absolve a person bir kişiyi mutlak etmek
absolve ourselves kendimizi mutlak etmek
absolve a training bir eğitimden vazgeçmek
your sins are forgiven günahların affedildi
paying the price for your sins günahlarının bedelini ödemek
cleansed of your sins günahlarından arındırılmış
turn away from your sins günahlarından uzak dur
you take away the sins of the world have mercy on us dünyanın günahlarını bize merhamet ettin
you take away the sins of the world receive our prayer dünyanın günahlarını alıp dualarımızı alırsın
deadly sins ölümcül günah
multitude of sins, cover a günahların çokluğu
seven deadly sins yedi ölümcül günah
sins günahlar
sins of commission komisyon günahları
confess sins günahları itiraf et
past sins geçmiş günahlar
capital sins sermaye günahları
a multitude of sins günahların bir kısmı
confess my sins günahlarımı itiraf et
wash away sins günahları yıkamak
sins of the father günahların babası
multitude of sins günahların çokluğu
remission of sins günahların remisyonu
sins of omission ihmal günahları
forgiveness of sins günahların affetmesi
forgive me my sins affet beni günahlarım
bear the sins günahları taşımak
secret sins gizli günahlar
pay for the sins günahları öde
seven capital sins yedi sermaye günahı
seven sins yedi günah
forgive us our sins günahlarımızı affet bizi
my sins away günahlarım uzağa
atone for his sins günahları için atone
hide a multitude of sins çok sayıda günahları gizle
any sins herhangi bir günah
trespasses and sins izinsiz girişleri ve günahları
old sins yaşlı günahlar
forgive sins günahları affet