i accept full financial responsibility

i accept full financial responsibility teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
i accept full financial responsibility tam finansal sorumluluk kabul ediyorum

i accept full financial responsibility terimi için benzer kelimeler ve anlamları

accept full responsibility tam sorumluluk al
will accept full responsibility for için tam sorumluluk kabul edecek
must accept full responsibility tam sorumluluk almalı
i agree to accept full responsibility tam sorumluluk almayı kabul ediyorum
full financial responsibility tam finansal sorumluluk
full financial responsibility for tam finansal sorumluluk
accept responsibility sorumluluğu kabul etmek
accept responsibility for sorumluluğunu kabul etmek
accept no responsibility sorumluluk kabul etmemek
we accept no responsibility sorumluluk kabul etmiyoruz
does not accept responsibility sorumluluk kabul etmiyor
cannot accept responsibility sorumluluk kabul edemez
accept individual responsibility bireysel sorumluluk kabul etmek
can accept no responsibility sorumluluk kabul edemez
you accept sole responsibility tek sorumluluğu kabul ediyorsun
accept personal responsibility kişisel sorumluluk kabul et
will not accept responsibility sorumluluk kabul etmeyecek
accept responsibility accordingly buna göre sorumluluk kabul
accept any responsibility sorumluluk kabul et
endorse or accept any responsibility herhangi bir sorumluluğu onaylamak veya kabul etmek
accept no responsibility for sorumluluk kabul etmemek
accept no responsibility or liability sorumluluk veya yükümlülük kabul etmemek
cannot accept responsibility for sorumluluğunu kabul edemez
does not accept responsibility for için sorumluluk kabul etmiyor
accept responsibility for actions eylemler için sorumluluk almak
accept responsibility for results sonuçlar için sorumluluk almak
i accept no responsibility sorumluluk kabul etmiyorum
not accept responsibility sorumluluk kabul etmemek
must accept responsibility sorumluluk almalı
cannot accept responsibility for any hiçbirinin sorumluluğunu kabul edemez
accept your responsibility sorumluluğunu kabul et
not endorse or accept any responsibility herhangi bir sorumluluğu onaylamamak veya kabul etmemek
you accept sole responsibility for determining whether your olup olmadığını belirlemek için tamamen sorumluluk kabul etmiş sayılırsınız.
refuse to accept responsibility sorumluluk almayı reddetmek
they accept responsibility sorumluluk kabul ediyorlar
does not endorse or accept any responsibility herhangi bir sorumluluk kabul etmiyor veya kabul etmiyor
accept a shared responsibility to paylaşılan bir sorumluluğu kabul etmek
accept no responsibility and disclaim all liability sorumluluk kabul etme ve tüm sorumlulukları reddetme
accept all responsibility for tüm sorumluluğunu kabul etmek
will not accept responsibility for sorumluluk kabul etmeyecek
accept or assume responsibility sorumluluk almak veya sorumluluk almak
accept overall responsibility genel sorumluluk almak
we accept no responsibility for the accuracy doğruluk konusunda sorumluluk kabul etmiyoruz
cannot accept responsibility for any errors or omissions herhangi bir hata veya eksiklik için sorumluluk kabul edemez
manufacturer accept responsibility for üretici için sorumluluk kabul
we accept no responsibility for sorumluluk kabul etmiyoruz
accept full liability tam sorumluluk al
financial responsibility finansal sorumluluk
management's responsibility for the financial statements finansal tabloların yönetim sorumluluğu
statement of financial responsibility finansal sorumluluk beyanı