n forcing through the

n forcing through the teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n forcing through the n üzerinden zorlamak

n forcing through the terimi için benzer kelimeler ve anlamları

forcing through zorlamak
forcing it through zorlamak
forcing bid zorlama teklifi
forcing frequency zorlama frekansı
forcing house sera
forcing zorlama
radiative forcing ışınımlı zorlama
climate forcing iklim zorlaması
forcing screw zorlama vidası
forcing out zorlamak
by forcing zorlayarak
radioactive forcing radyoaktif zorlama
forcing down aşağı zorlamak
forcing the pace hızını zorlamak
remote forcing uzaktan zorlama
forcing data veri zorlama
is forcing zorluyor
forcing him onu zorlamak
solar forcing güneş enerjisi
environmental forcing çevresel zorlama
external forcing dış zorlama
atmospheric forcing atmosferik zorlama
forcing the issue konuyu zorlamak
forcing conditions zorlama koşulları
quantity forcing miktar zorlama
logic forcing mantık zorlama
thus forcing böylece zorlamak
forcing agents zorlayıcı ajanlar
aerosol forcing aerosol zorlama
forcing themselves kendilerini zorlamak
forcing ourselves kendimizi zorlamak
human forcing insan zorla
field forcing alan zorlama
forcing test zorlama testi
positive forcing pozitif zorlama
action-forcing aksiyon zorlama
without forcing zorlamadan
forcing their way yollarını zorlamak
forcing its way yolunu zorlamak
brute forcing kaba zorlama
natural forcing doğal zorlama
forcing myself kendimi zorla
forcing his way yolunu zorlamak
surface forcing yüzey zorlama
forcing mode zorlama modu
forcing open açmaya zorlamak
negative forcing olumsuz zorlama
mechanical forcing mekanik zorlama
physical forcing fiziksel zorlama
model forcing model zorlama