t efforts to

t efforts to teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t efforts to t çabaları

t efforts to terimi için benzer kelimeler ve anlamları

best-efforts selling en iyi çaba satan
efforts çabaları
best efforts en iyi çabalar
relief efforts yardım çalışmaları
marketing efforts pazarlama çabaları
reasonable efforts makul çabalar
advocacy efforts savunuculuk çabaları
ongoing efforts devam eden çabalar
commercially reasonable efforts ticari olarak makul çabalar
outreach efforts sosyal yardım çalışmaları
development efforts geliştirme çalışmaları
sales efforts satış çalışmaları
thank you for your efforts çabalarınız için teşekkürler
make efforts çabalamak
use reasonable efforts makul çabalar kullanın
research efforts araştırma çalışmaları
enforcement efforts uygulama çalışmaları
conservation efforts koruma çalışmaları
use best efforts en iyi çabayı kullanın
disaster relief efforts afet yardımı çalışmaları
collection efforts toplama çalışmaları
use their best efforts ellerinden gelenin en iyisini yapmak
step up efforts çabaları arttırmak
recovery efforts kurtarma çabaları
make reasonable efforts makul çaba sarf etmek
support efforts destek çabaları
lobbying efforts lobicilik çalışmaları
extensive efforts kapsamlı çabalar
further efforts daha fazla çaba
diligent efforts gayretli çabalar
tireless efforts yorulmaz çabalar
fundraising efforts fon sağlama çabaları
reform efforts reform çabaları
increased efforts artan çaba
rescue efforts kurtarma çabaları
continued efforts devam eden çabalar
use efforts çabaları kullan
recruitment efforts işe alım çabaları
successful efforts başarılı çabalar
use commercially reasonable efforts ticari olarak makul çabayı kullanın
continuing efforts devam eden çabalar
policy efforts politika çalışmaları
training efforts eğitim çalışmaları
thanks for your efforts çabaların için teşekkürler
prevention efforts önleme çalışmaları
combined efforts birleşik çabalar
join efforts çabalara katılmak
intensive efforts yoğun çaba
shall use its best efforts elinden gelenin en iyisini yapmalı
will use reasonable efforts makul çabalar kullanacak