k-adult

k-adult teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-adult k-yetişkin

k-adult terimi için benzer kelimeler ve anlamları

adult yetişkin
adult education yetişkin eğitimi
adult fanconi's syndrome yetişkin fanconi sendromu
adult home yetişkin ev
adult medulloepithelioma erişkin medulloepitelyoma
adult onset diabetes erişkin başlangıçlı diyabet
adult pseudohypertrophic muscular dystrophy erişkin psödohipertrofik kas distrofisi
adult respiratory distress syndrome erişkin solunum sıkıntısı sendromu
adult rickets yetişkin raşitizm
adult t-cell lymphoma yetişkin t hücreli lenfoma
adult training centre yetişkin eğitim merkezi
adult-onset diabetes yetişkin başlangıçlı diyabet
consenting adult rıza yetişkin
sudden adult death syndrome ani erişkin ölüm sendromu
wechsler adult intelligence scale wechsler yetişkin zeka ölçeği
young adult genç yetişkin
quasi-adult yarı yetişkin
adult learning yetişkin öğrenmesi
adult literacy yetişkin edebiyatı
adult children yetişkin çocuklar
adult life yetişkin hayatı
as an adult bir yetişkin olarak
adult day care yetişkin gündüz bakımı
adult-onset yetişkin başlangıçlı
adult content yetişkin içerik
adult learners yetişkin öğrenenler
appropriate adult uygun yetişkin
adult entertainment yetişkin eğlencesi
adult stem cells yetişkin kök hücreler
adult chat rooms yetişkin sohbet odaları
adult supervision yetişkin gözetimi
adult day health care yetişkin gündüz sağlık
adult child yetişkin çocuk
basic adult literacy temel yetişkin okuryazarlığı
average adult ortalama yetişkin
adult protective services yetişkin koruyucu hizmetler
adult population yetişkin nüfus
adult male yetişkin erkek
adult teeth yetişkin dişler
mature adult olgun yetişkin
adult friend yetişkin arkadaş
adult literacy rate yetişkin okuryazarlığı oranı
adult size yetişkin büyüklüğü
adult care yetişkin bakımı
adult friendfinder yetişkin arkadaş
adult treatment panel yetişkin tedavi paneli
adult finger clip yetişkin parmak klipsi
adult assembly required yetişkin montaj gerekli
for adult use only sadece yetişkinler için
adult medicine yetişkin tıbbı