r statistical

r statistical teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
r statistical r istatistiksel

r statistical terimi için benzer kelimeler ve anlamları

statistical istatistiksel
statistical dependence istatistiksel bağımlılık
statistical independence istatistiksel bağımsızlık
statistical inference istatiksel sonuç
statistical mechanics istatistik mekaniği
statistical significance istatistiksel anlamlılık
statistical tables istatistiksel tablolar
statistical-thermodynamics istatistiksel bir termodinamik
statistical power istatistiksel güç
statistical data istatistiksel veri
diagnostic and statistical manual of mental disorders mental bozuklukların tanısal ve istatistiksel el kitabı
statistical process control istatiksel süreç kontrolü
statistical information istatistiki bilgi
statistical office istatistik ofisi
statistical modeling istatistiksel modelleme
statistical methods istatistiksel yöntemler
statistical package istatistiksel paket
statistical purposes istatistiksel amaçlar
statistical approach istatistiksel yaklaşım
statistical sampling istatistiksel örnekleme
statistical modelling istatistiksel modelleme
statistical software istatistiksel yazılım
statistical test istatistiksel test
statistical evidence istatistiksel kanıt
for statistical purposes istatistiksel amaçlar için
statistical yearbook istatistik yıllığı
statistical techniques istatistiksel teknikler
statistical facts istatistiksel gerçekler
statistical considerations istatistiksel düşünceler
statistical reporting istatistiksel raporlama
statistical copy istatistiksel kopya
statistical survey istatistiksel anket
statistical value istatistiksel değer
statistical bias istatistiksel önyargı
federal statistical office federal istatistik ofisi
statistical model istatistiksel model
statistical output istatistiksel çıktı
statistical key figures istatistiksel önemli rakamlar
statistical abstract istatistiksel özet
statistical quality control istatistiksel kalite kontrol
statistical testing istatistiksel test
statistical reports istatistiksel raporlar
statistical mean istatistiksel ortalama
statistical overview istatistiksel genel bakış
statistical measures istatistiksel önlemler
statistical table istatistiksel tablo
statistical discrepancy istatistiksel farklılık
metropolitan statistical area büyükşehir istatistik alanı
statistical summary istatistiksel özet
statistical computing istatistiksel hesaplama