some win some lose

some win some lose teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
some win some lose bazıları kazanır biraz kaybeder

some win some lose terimi için benzer kelimeler ve anlamları

win-win-win kazan-kazan-kazan
win-win-win situation kazan-kazan-kazan durumu
win-win-win scenario kazan-kazan-kazan senaryosu
win-win-win relationship kazan-kazan-kazan ilişkisi
win-win-win model kazan-kazan-kazan modeli
win some, lose some biraz kazan, biraz kaybet
lose-lose kaybetmek-kaybetmek
lose-lose situation kaybet-kaybet durumu
lose lose scenario kaybet senaryosu kaybetmek
a lose-lose situation kaybet-kaybet durumu
lose-lose proposition kaybet-kaybet önerisi
lose lose condition durumunu kaybetmek
it's not whether you win or lose, it's how you play the game kazanıp kaybetmeyeceğin gibi değil, oyunu nasıl oynadığına bakma
win-lose kazan kaybet
win or lose kazan yada kaybet
i win you lose ben kazandım sen kaybettin
win-lose situation kazan-kaybet durumu
lose-win kaybetmek-kazan
win, lose or draw kazan, kaybet ya da berabere
win-lose mentality kazan-kaybet zihniyeti
whether you win or lose kazan ya da kaybet.
win lose relationship kazan-kaybet ilişkisi
win-lose terms kazan-kaybet terimleri
either win or lose ya kazan ya da kaybet
is a win lose situation kazanma durumu mu
head i win, tails you lose kafa kazandım, kaybettiğiniz kuyrukları
win-win kazan-kazan
win-win situation kazan-kazan durumu
win-win solution kazan-kazan çözümü
win-win scenario kazan-kazan senaryosu
a win-win situation bir kazan kazan durumu
a win-win kazan-kazan
win-win relationship kazan-kazan ilişkisi
win-win deal kazan-kazan anlaşması
win-win partnership kazan-kazan ortaklığı
win-win strategy kazan-kazan stratejisi
win-win approach kazan-kazan yaklaşımı
win-win proposition kazan-kazan teklifi
win-win outcomes kazan-kazan sonuçları
win-win cooperation kazan-kazan işbirliği
win-win result kazan-kazan sonucu
win win game kazanmak kazanmak oyunu
is a win-win kazan-kazan
win-win opportunities kazan-kazan fırsatları
think win-win düşünüyorum kazan-kazan
win-win agreement kazan-kazan anlaşması
win-win negotiation kazan-kazan müzakere
win win relation kazan-kazan ilişkisi
win-win principle kazan-kazan prensibi
win-win attitude kazan-kazan tutumu