n investigation of risk factors

n investigation of risk factors teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
n investigation of risk factors n risk faktörlerinin araştırılması

n investigation of risk factors terimi için benzer kelimeler ve anlamları

risk factors risk faktörleri
risk factors for için risk faktörleri
cardiovascular risk factors kardiyovasküler risk faktörleri
behavioural risk factors davranışsal risk faktörleri
health risk factors sağlık risk faktörleri
environmental risk factors çevresel risk faktörleri
common risk factors ortak risk faktörleri
have risk factors risk faktörleri olmak
known risk factors bilinen risk faktörleri
key risk factors kilit risk faktörleri
risk factors include risk faktörleri arasında
clinical risk factors klinik risk faktörleri
specific risk factors spesifik risk faktörleri
predisposing risk factors önceden belirlenmiş risk faktörleri
higher risk factors daha yüksek risk faktörleri
significant risk factors önemli risk faktörleri
increased risk factors artan risk faktörleri
genetic risk factors genetik risk faktörleri
financial risk factors finansal risk faktörleri
ergonomic risk factors ergonomik risk faktörleri
risk factors for developing gelişme için risk faktörleri
addressing risk factors risk faktörlerini ele almak
medical risk factors tıbbi risk faktörleri
individual risk factors bireysel risk faktörleri
mortality risk factors ölüm riski faktörleri
risk factors for childhood obesity çocukluk çağı obezitesi için risk faktörleri
vascular risk factors vasküler risk faktörleri
host risk factors konak risk faktörleri
potential risk factors potansiyel risk faktörleri
lifestyle risk factors yaşam tarzı risk faktörleri
classic risk factors klasik risk faktörleri
had risk factors risk faktörleri vardı
low risk factors düşük risk faktörleri
identified risk factors belirlenmiş risk faktörleri
risk factors for diabetes diyabet için risk faktörleri
contributing risk factors katkıda bulunan risk faktörleri
risk factors for diseases hastalıklar için risk faktörleri
established risk factors belirlenmiş risk faktörleri
psychosocial risk factors psikososyal risk faktörleri
hormonal risk factors hormonal risk faktörleri
risk and protective factors risk ve koruyucu faktörler
multiple risk factors çoklu risk faktörleri
dietary risk factors diyet riski faktörleri
physical risk factors fiziksel risk faktörleri
personal risk factors kişisel risk faktörleri
hiv risk factors hiv risk faktörleri
suicide risk factors intihar risk faktörleri
material risk factors önemli risk faktörleri
several risk factors birkaç risk faktörü
risk factors for heart disease kalp hastalığı için risk faktörleri