refuse to accept

refuse to accept teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
refuse to accept kabul etmeyi reddetmek

refuse to accept terimi için benzer kelimeler ve anlamları

accept refuse reddetmeyi kabul et
refuse to accept responsibility sorumluluk almayı reddetmek
refuse to accept the shipment gönderiyi kabul etmeyi reddetmek
i refuse to accept this bunu kabul etmeyi reddediyorum
i refuse to accept the argument tartışmayı kabul etmeyi reddediyorum
i refuse to accept that bunu kabul etmeyi reddediyorum
i refuse to accept gifts hediye kabul etmeyi reddediyorum
refuse çöp
refuse collector çöp toplayıcı
refuse collection çöp toplama
i refuse reddediyorum
refuse disposal elden çıkarmayı reddetmek
refuse derived fuel türetilmiş yakıtı reddetmek
household refuse ev çöpü
refuse point blank boş bırakma noktası
refuse container çöp konteyneri
refuse to answer cevap vermeyi reddetmek
refuse service hizmeti reddetme
refuse bin çöp kutusu
right to refuse reddetme hakkı
refuse truck çöp kamyonu
refuse dump çöplüğü reddetmek
refuse to pay ödemeyi reddetmek
refuse to allow izin vermeyi reddetmek
refuse consent rızayı reddetmek
may refuse reddedebilir
refuse to give up vazgeçmeyi reddetmek
refuse a request bir isteği reddet
refuse to let izin vermeyi reddetmek
refuse sack çuvalı reddetmek
refuse treatment tedaviyi reddetmek
fail or refuse başarısız ya da reddet
domestic refuse ev çöpü
refuse removal kaldırma işlemini reddetme
refuse to sign imzalamayı reddetmek
refuse permission izni reddet
refuse tip çöp ucu
refuse to lose kaybetmeyi kabul etmemek
refuse payment ödemeyi reddetmek
refuse bags çöp torbaları
refuse to submit göndermeyi reddetmek
refuse to participate katılmayı reddetmek
refuse entry girişi reddet
refuse to honor onurlandırmayı reddetmek
refuse to perform gerçekleştirmeyi reddetmek
tobacco refuse tütün reddi
refuse to grant vermeyi reddetmek
refuse him onu reddet
refuse to enforce zorlamayı reddetmek
refuse to work çalışmayı reddetmek