e large global telecom networks are now owned by southern operators.

e large global telecom networks are now owned by southern operators. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e large global telecom networks are now owned by southern operators. büyük küresel telekom şebekeleri şimdi güney operatörlerine aittir.

e large global telecom networks are now owned by southern operators. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

telecom networks telekom ağları
networks operators şebeke operatörleri
telecommunications networks operators telekomünikasyon ağları operatörleri
southern networks güney ağları
global telecom küresel telekom
global telecom women's network küresel telekom kadın ağı
public owned operators kamu işletmecileri
privately owned networks özel sektöre ait ağlar
large scale operators büyük ölçekli operatörler
large telecommunications operators büyük telekomünikasyon operatörleri
top 10 global operators ilk 10 küresel operatör
global water operators partnership alliance küresel su işletmecileri ortaklık ittifakı
owned and non-owned sahip olunan ve sahip olmayan
southern african large telescope güney afrikalı büyük teleskop
large enterprise networks büyük kurumsal ağlar
large wide networks büyük geniş ağlar
large branch networks büyük şube ağları
large social networks büyük sosyal ağlar
large-scale networks büyük ölçekli ağlar
large public transport networks büyük toplu taşıma ağları
global production networks küresel üretim ağları
global trade networks küresel ticaret ağları
global network of networks küresel ağ ağı
un global compact local networks küresel kompakt yerel ağlar
join global networks küresel ağlara katıl
national and global networks ulusal ve küresel ağlar
global system of interconnected computer networks birbirine bağlı bilgisayar ağlarının küresel sistemi
can boast one of the most extensive global banking networks en kapsamlı küresel bankacılık ağlarından birine sahip olabilir
global liner shipping networks küresel liner nakliye ağları
global terror networks küresel terör ağları
global compact local networks küresel kompakt yerel ağlar
now owned şimdi sahip olunan
now or later owned şimdi veya sonra sahip olunan
telecom telekom
telecom operator telekom operatörü
telecom carrier telekom operatörü
telecom links telekom bağlantıları
telecom industry telekom endüstrisi
telecom company telekom şirketi
telecom companies telekom şirketleri
telecom services telekom hizmetleri
telecom equipment telekom donanımı
telecom sector telekom sektörü
telecom provider telekom sağlayıcısı
british telecom ingiliz telekom
telecom room telekom odası
electronic group telecom elektronik grup telekom
telecom tower telekom kulesi
telecom stocks telekom stokları
telecom regulator telekomünikasyon regülatörü