o gives feedback

o gives feedback teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o gives feedback o geribildirim verir

o gives feedback terimi için benzer kelimeler ve anlamları

who gives fast gives twice. hızlı veren iki kez verir.
gives feedback geri bildirim verir
gives constructive feedback yapıcı geribildirim verir
gives you feedback size geribildirim verir
gives me feedback bana geribildirim veriyor
what gives ne verir
gives verir
gives rise yol açmaktadır
gives you wings sana kanatlar verir
gives up vazgeçmek
gives off verir
gives way yol verir
what gives? ne verir?
gives away verir
gives an overview genel bir bakış verir
it gives o verir
gives back geri verir
gives you sana verir
gives the impression izlenim verir
gives an insight bir fikir verir
gives me the creeps bana sürünür verir
gives birth doğurur
gives insight fikir verir
which gives hangi verir
gives guidance rehberlik verir
gives in verir
he gives o verir
gives an indication bir gösterge verir
gives effect to etkisi verir
it gives me great pleasure bana büyük zevk veriyor
it gives you sana verir
gives back to the community topluma geri verir
gives them onlara verir
this gives bu verir
this warranty gives you specific legal rights bu garanti size belirli yasal haklar verir
gives hope umut veriyor
gives notice haber verir
who gives a shit kim umursar
gives the opportunity fırsat verir
gives the appearance görünüm verir
it gives me the creeps bana sürünür veriyor
gives meaning anlam verir
gives access erişim verir
it gives rise yükseltir
that gives bu verir
never gives up asla pes etmez
gives raise zam verir
gives substance madde verir
gives him ona verir
gives me chills bana titreme verir