g to fail

g to fail teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g to fail başarısız olmak g

g to fail terimi için benzer kelimeler ve anlamları

epic fail büyük başarısızlık
fail başarısız
fail-safe tedbirli
fail-soft başarısız yumuşak
fianna fail fianna başarısız
pass-fail geçiş başarısız
without fail hatasız
words fail me kelimeler başarısız
fail to comply uymamak
pass fail geçmek başarısız
too big to fail hata yapmak için çok büyük
fail to pay ödeme yapmamak
pass or fail geçmek ya da başarısız olmak
fail to meet tanışmamak
fail to deliver teslim edememek
fail to provide sağlayamamak
fail an exam sınavı geçememek
fail to do so yapmamak
fail to perform gerçekleştirememek
fail the exam sınavdan kalmak
fail to understand anlama başarısız
fail to act davranmamak
fail a test bir teste başarısız olmak
fail to make yapmamak
doomed to fail başarısızlığa mahkum
fail to see görememek
fail open başarısız ol
fail to agree kabul etmemek
fail to address ele almamak
big fail büyük hata
fail closed kapalı başarısız
bound to fail başarısızlığa bağlı
crops fail ürünler başarısız
fail to notice farketmemek
fail a class dersten geçmek
fail to achieve başaramamak
fail the test testte başarısızlık
pass and fail pas ve başarısız
fail to remedy telafi etmemek
fail to reach ulaşamama
if you fail eğer başarısız olursan
fail to appear görünmemek
fail to qualify kalifiye olmak
fail to respond cevap verememek
fail to recognize tanımak başarısız
fail-proof tedbirli
shall fail başarısız olur
fail to complete tamamlanamadı
fail to start başlamak başarısız
fail miserably zavallı bir şekilde başarız olmak