u r.doing.pretty.well

u r.doing.pretty.well teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
u r.doing.pretty.well yapıyorsun.

u r.doing.pretty.well terimi için benzer kelimeler ve anlamları

doing pretty well oldukça iyi yapıyor
is doing pretty well oldukça iyi yapıyor
doing, doing, doing yapmak, yapmak, yapmak
doing well by doing good iyi yaparak iyi yapıyor
doing well and doing good iyi yapmak ve iyi yapmak
doing well while doing good iyi yaparken iyi yapmak
doing good and doing well iyi yapmak ve iyi yapmak
pretty-pretty cici cici
pretty pretty cici cici
she is pretty pretty o çok güzel
pretty so pretty çok çok güzel
you look pretty pretty çok hoş görünüyorsun
doing pretty good oldukça iyi yapıyor
i'm doing pretty good çok iyi yapıyorum
i came pretty close to not doing it. yapmamak için çok yaklaşmıştım.
well, well, well iyi iyi iyi
pretty well çok iyi
i am pretty well çok iyiyim
pretty well off oldukça iyi
i'm pretty well çok iyiyim
pretty well known oldukça iyi bilinen
is pretty well oldukça iyi
does pretty well oldukça iyi yapar
it went pretty well oldukça iyi gitti
pretty well established oldukça iyi kurulmuş
do pretty well oldukça iyi yap
pretty damn well oldukça iyi
that sounds pretty well bu kulağa oldukça hoş geliyor
i know pretty well çok iyi biliyorum
pretty well so far şimdiye kadar oldukça iyi
it's going pretty well çok iyi gidiyor
up pretty well oldukça iyi
we did pretty well oldukça iyi yaptık
worked out pretty well gayet iyi çalıştı
go pretty well oldukça iyi git
it turned out pretty well oldukça iyi oldu
they know pretty well oldukça iyi biliyorlar
work pretty well oldukça iyi çalış
pretty well describes oldukça iyi anlatıyor
performed pretty well oldukça iyi performans gösterdi
pretty well as good oldukça iyi
are pretty well off oldukça iyi
be pretty well oldukça iyi ol
pretty well balanced oldukça dengeli
i pretty well çok iyiyim
pretty well explained oldukça iyi açıkladı
i did pretty well... gayet iyi yaptım ...
works pretty well oldukça iyi çalışıyor
doing more, doing better and reaching further daha fazlasını yapmak, daha iyisini yapmak ve daha ileriye ulaşmak
i am doing doing yapıyorum