g-20 agreement

g-20 agreement teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
g-20 agreement g-20 sözleşmesi

g-20 agreement terimi için benzer kelimeler ve anlamları

this agreement constitutes the entire agreement bu anlaşma sözleşmenin tamamını oluşturur
this agreement sets forth the entire agreement bu anlaşma tüm sözleşmeyi ortaya koymaktadır
this agreement contains the entire agreement bu anlaşma sözleşmenin tamamını içerir
this agreement represents the entire agreement bu anlaşma tüm sözleşmeyi temsil eder
5. this agreement constitutes the entire agreement 5. bu sözleşme tüm sözleşmeyi teşkil eder.
this agreement is the entire agreement bu anlaşma tüm anlaşmadır
from agreement to agreement sözleşmeden sözleşmeye
agreement contains the entire agreement anlaşma sözleşmenin tamamını içerir
agreement constitutes the entire agreement anlaşma, sözleşmenin tamamını oluşturur.
standstill agreement agreement durma sözleşmesi sözleşmesi
agreement constitutes the entire understanding and agreement anlaşma, tüm anlayışı ve sözleşmeyi oluşturur.
agreement is the entire agreement anlaşma tüm anlaşmadır
joint venture agreement agreement ortak girişim sözleşmesi sözleşmesi
10.1 this agreement constitutes the entire agreement between 10.1 bu anlaşma, arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur.
13. this agreement constitutes the entire agreement 13. bu sözleşme tüm sözleşmeyi teşkil eder.
agreement anlaşma
antenuptial agreement evlilik anlaşması
articles of agreement anlaşma hükümleri
collective agreement toplu iş sözleşmesi
executive agreement yürütme anlaşması
fair-trade agreement adil ticaret anlaşması
national agreement ulusal anlaşma
net book agreement net kitap sözleşmesi
nondisclosure agreement gizlilik sözleşmesi
north american free trade agreement kuzey amerika serbest ticaret anlaşması
orderly marketing agreement düzenli pazarlama anlaşması
plant agreement tesis anlaşması
pre-agreement ön anlaşma
procedural agreement usul anlaşması
repurchase agreement tekrar satın alma anlaşması
standstill agreement durma anlaşması
sweetheart agreement tatlım anlaşması
technology agreement teknoloji anlaşması
threshold agreement eşik anlaşması
trade agreement ticaret anlaşması
vladivostok agreement vladivostok anlaşması
yalta agreement yalta anlaşması
general agreement on tariffs and trade gümrük tarifeleri ve ticaret genel anlaşması
gentlemen's agreement baylar sözleşmesi
entire agreement tüm anlaşma
settlement agreement yerleşim anlaşması
under this agreement bu anlaşma uyarınca
loan agreement kredi anlaşması
license agreement lisans anlaşması
lease agreement kira sözleşmesi
service level agreement hizmet düzeyi anlaşması
non-disclosure agreement gizlilik sözleşmesi
master agreement ana sözleşme
partnership agreement ortaklık anlaşması
framework agreement çerçeve anlaşması