e is unavailability

e is unavailability teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
e is unavailability e uygun değil

e is unavailability terimi için benzer kelimeler ve anlamları

unavailability kullanılamazlık
general unavailability genel kullanılamazlık
service unavailability hizmet kullanılamıyor
unavailability of materials malzemelerin bulunmaması
due to unavailability kullanılamaması nedeniyle
system unavailability sistem kullanılamıyor
temporary unavailability geçici olarak kullanılamazlık
unavailability time kullanılamazlık süresi
unavailability of information bilginin bulunmaması
unavailability of data veri kullanılamıyor
unavailability rate kullanılamazlık oranı
in case of unavailability uygun olmadığında
unavailability of power gücün bulunmaması
period of unavailability kullanılamazlık süresi
unavailability of funds fonların mevcut olmaması
to reduce facility unavailability tesis olanaksızlığını azaltmak
his unavailability kullanılamazlığı
frequent unavailability sık kullanılamıyor
data unavailability veri kullanılamıyor
risk of unavailability kullanılamazlık riski
widespread unavailability yaygın kullanılamazlık
in the event of unavailability kullanılamaması durumunda
unavailability deductions kullanılamazlık kesintileri
unavailability of services hizmetlerin kullanılamaması
unavailability of transportation ulaşımın mevcut olmaması
short unavailability kısa temin edilemezlik
unavailability of supplies malzemelerin mevcut olmaması
total unavailability toplam kullanılamazlık
unavailability of childcare çocuk bakım hizmetinin mevcut olmaması
in view of the unavailability mevcut olmadığına göre
their unavailability kullanılamazlıkları
due to its unavailability. kullanılamaması nedeniyle.
unavailability of food gıdanın bulunmaması
unavailability for uygun değil