c warnings

c warnings teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
c warnings c uyarıları

c warnings terimi için benzer kelimeler ve anlamları

warnings and precautions uyarılar ve önlemler
warnings and cautions uyarılar ve uyarılar
heed all warnings tüm uyarıları dikkate al
heed warnings dikkat uyarıları
dire warnings korkunç uyarılar
special warnings özel uyarılar
cautions and warnings uyarılar ve uyarılar
special warnings and precautions for use kullanım için özel uyarılar ve önlemler
tips and warnings ipuçları ve uyarılar
danger warnings tehlike uyarıları
warnings and admonitions required by law yasaların gerektirdiği uyarılar ve uyarılar
watches and warnings saatler ve uyarılar
warnings for use kullanım uyarıları
failure to follow these warnings bu uyarılara uyulmaması
issued warnings verilen uyarılar
warnings and symbols uyarılar ve semboller
product warnings ürün uyarıları
warnings and precautions for use kullanım için uyarılar ve önlemler
graphic warnings grafik uyarıları
issuing warnings uyarı veren
warnings against karşı uyarılar
warnings signs uyarı işaretleri
warnings about hakkında uyarılar
i make the warnings and admonitions required by law yasaların gerektirdiği uyarıları ve tavsiyeleri yaparım
appropriate warnings uygun uyarılar
giving warnings uyarı vermek
warnings occurred uyarılar oluştu
severe warnings ciddi uyarılar
applicable warnings geçerli uyarılar
repeated warnings tekrarlanan uyarılar
graphic health warnings grafik sağlık uyarıları
despite the warnings uyarılara rağmen
electrical warnings elektriksel uyarılar
loud warnings yüksek sesli uyarılar
warnings and admonitions uyarılar ve uyarılar
follow label warnings etiket uyarılarını takip edin
warnings and watches uyarılar ve saatler
amid warnings uyarılar arasında
read all warnings tüm uyarıları oku
fda black box warnings fda kara kutu uyarıları
introduction and warnings giriş ve uyarılar
warnings and safeguards uyarılar ve güvenlik önlemleri
detailed warnings detaylı uyarılar
speed limit warnings hız sınırı uyarıları
contraindications and warnings kontrendikasyonlar ve uyarılar
some warnings bazı uyarılar
special warnings and precautions özel uyarılar ve önlemler
provides warnings uyarılar sağlar
warnings that uyarılar
safeguards and warnings güvenlik önlemleri ve uyarılar