absolutely agree

absolutely agree teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
absolutely agree kesinlikle katılıyorum

absolutely agree terimi için benzer kelimeler ve anlamları

i absolutely agree kesinlikle katılıyorum
i absolutely agree with kesinlikle katılıyorum
absolutely agree with him kesinlikle ona katılıyorum
i absolutely agree that kesinlikle katılıyorum
absolutely agree that kesinlikle katılıyorum
we absolutely agree kesinlikle katılıyorum
completely agree mostly agree tamamen katılıyorum çoğunlukla katılıyorum
strongly agree agree disagree kesinlikle katılıyorum katılıyorum katılıyorum
agree or strongly agree katılıyorum ya da şiddetle katılıyorum
completely agree somewhat agree tamamen katılıyorum biraz katılıyorum
i agree o i'm agree katılıyorum o katılıyorum
you strongly agree agree disagree kesinlikle katılıyorum katılıyorum katılıyorum
absolutely kesinlikle
absolutely convergent kesinlikle yakınsak
power tends to corrupt absolute power corrupts absolutely güç mutlak güç yozlaşma eğilimindedir
absolutely not kesinlikle hayır
absolutely true kesinlikle doğru
absolutely necessary kesinlikle gerekli
absolutely right kesinlikle doğru
absolutely amazing kesinlikle muhteşem
absolutely yes kesinlikle evet
absolutely essential kesinlikle gerekli
absolutely love kesinlikle aşk
you are absolutely right kesinlikle haklısın
absolutely critical kesinlikle kritik
absolutely delighted kesinlikle memnun
absolutely certain kesinlikle belli
absolutely gorgeous kesinlikle muhteşem
absolutely nothing kesinlikle hiçbir şey
absolutely sure kesinlikle emin
absolutely fine kesinlikle iyi
absolutely vital kesinlikle hayati
absolutely stunning kesinlikle çarpıcı
absolutely free tamamen ücretsiz
absolutely clear kesinlikle açık
absolutely awful kesinlikle korkunç
absolutely entitled kesinlikle haklı
i absolutely love kesinlikle seviyorum
absolutely forbidden kesinlikle yasak
absolutely beautiful kesinlikle güzel
absolutely great kesinlikle harika
absolutely crucial kesinlikle çok önemli
absolutely brilliant kesinlikle mükemmel
absolutely thrilled kesinlikle heyecan
absolutely exhausted tamamen bitkin
you're absolutely right kesinlikle haklısın
yes, absolutely evet kesinlikle
absolutely important kesinlikle önemli
absolutely provided kesinlikle sağlanan
absolutely happy kesinlikle mutlu