t has an antithrombotic effect.

t has an antithrombotic effect. teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
t has an antithrombotic effect. t bir antitrombotik etkiye sahiptir.

t has an antithrombotic effect. terimi için benzer kelimeler ve anlamları

it also has an antithrombotic activity ayrıca bir antitrombotik aktiviteye sahiptir
antithrombotic antitrombotik
antithrombotic therapy antitrombotik tedavi
antithrombotic drugs antitrombotik ilaçlar
antithrombotic agents antitrombotik ajanlar
absence of effect is not no effect etkisizlik etkisiz değildir
has no effect etkisi yok
has an effect etkisi var
has taken effect yürürlüğe girdi
the effect it has on üzerindeki etkisi
has been in effect yürürlükte
this has the effect of bunun etkisi var
has little effect etkisi az
has in effect yürürlükte
has the same effect aynı etkiye sahip
has a negative effect olumsuz etkisi var
has a positive effect olumlu bir etkiye sahip
has come into effect yürürlüğe girdi
has effect as if sanki etkisi var
has a direct effect on üzerinde doğrudan etkisi olan
has been in effect since o zamandan beri yürürlükte
has a major effect büyük bir etkisi var
has a huge effect çok büyük bir etkisi var
has had a positive effect olumlu bir etkisi oldu
the effect it has had etkisi
has the greatest effect en büyük etkiye sahip
has had an effect etkisi oldu
has a profound effect derin bir etkiye sahiptir
has direct effect on üzerinde doğrudan etkisi var
resignation has taken effect istifa yürürlüğe girdi
has a beneficial effect yararlı bir etkiye sahip
has a bad effect kötü bir etkiye sahip
has a narcotizing effect uyuşturucu bir etkiye sahiptir
has a knock on effect etkisi vardır
effect has been given etki verildi
has no binding effect on üzerinde bağlayıcı bir etkisi yoktur
has no legal effect yasal etkisi yoktur
has a large effect büyük bir etkiye sahip
has a strong effect güçlü bir etkiye sahip
has immediate effect hemen etkisi var
has the same force and effect aynı kuvvete ve etkiye sahip
it has more effect daha etkili
which has an effect etkisi olan
order has taken effect sipariş yürürlüğe girdi
has the purpose or effect amacı veya etkisi var
what effect has etkisi ne
it has a serious effect on üzerinde ciddi bir etkisi var
has a marked effect belirgin bir etkiye sahiptir
has had a lasting effect kalıcı bir etkisi oldu
has a peaceful effect huzurlu bir etkiye sahip