m to my specialized field

m to my specialized field teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
m to my specialized field uzmanlık alanıma m

m to my specialized field terimi için benzer kelimeler ve anlamları

specialized field uzmanlık alanı
specialized in the field of alanında uzmanlaşmış
specialized lawyers in this field bu alanda uzman avukatlar
this specialized and demanding field bu uzman ve zorlu alan
a specialized field uzmanlık alanı
a highly specialized field çok özel bir alan
field by field alan alan
field after field alandan sonraki alan
near field and far field yakın alan ve uzak alan
field-by-field basis alan bazında
from field to field tarladan tarlaya
a field-by-field basis alan bazında
specialized uzman
highly specialized uzmanlaşmış
specialized skills uzmanlık becerileri
specialized expertise uzmanlık uzmanlığı
specialized training uzmanlık eğitimi
specialized cells özel hücreler
specialized knowledge uzmanlık bilgisi
specialized care özel bakım
specialized agencies uzman ajanslar
is specialized uzmanlaşmıştır
specialized staff uzman kadro
specialized equipment özel ekipman
specialized media özel medya
i specialized in uzmanlaştım
specialized translation özel çeviri
are specialized uzmanlaşmıştır
specialized agency uzman ajans
specialized government functions uzmanlaşmış devlet fonksiyonları
specialized classes uzmanlık sınıfları
specialized courts ihtisas mahkemeleri
specialized personnel uzman personel
a specialized uzman
specialized capabilities özel yetenekler
an specialized uzman
specialized advice uzman tavsiyesi
specialized vocabulary uzmanlık sözlüğü
we are specialized in biz uzmanlaşmıştır
specialized investment fund özel yatırım fonu
specialized software özel yazılım
specialized language uzmanlık dili
specialized support uzman destek
specialized services uzman hizmetler
has specialized uzmanlaşmıştır
specialized functions özel fonksiyonlar
specialized terms özel terimler
specialized facilities özel tesisler
company specialized in şirket uzmanlaşmış
specialized subjects özel konular