y2k problem

y2k problem teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
y2k problem y2k problemi

y2k problem terimi için benzer kelimeler ve anlamları

y2k y2k
y2k contracts y2k sözleşmeleri
boundary value problem sınır değer problemi
first world problem ilk dünya sorunu
four-color problem dört renkli problem
knapsack problem sırt çantası sorunu
konigsberg bridge problem konigsberg köprüsü problemi
mind-body problem zihin-beden sorunu
no problem sorun değil
plateau's problem plato sorunu
problem sorun
problem page sorun sayfası
problem-oriented record problem odaklı kayıt
protein folding problem protein katlama sorunu
three-body problem üç vücut sorunu
traveling salesman problem gezici satıcı problemi
two-body problem iki beden sorunu
white people problem beyaz insanlar sorunu
problem solving problem çözme
problem solver problem çözücü
address the problem sorunu tanımla
problem statement sorun bildirimi
address a problem bir problemi çözmek
major problem büyük sorun
no problem at all hiç sorun değil
pose a problem bir sorun teşkil etmek
there is no problem sorun yok
problem solving skills problem çözme yetenekleri
problem areas problemli alanlar
face a problem bir sorunla yüzleşmek
tackle a problem bir sorunu çözmek
any problem sorun var mı
tackle the problem problemle uğraşmak
not a problem problem değil
solve a problem problem çözmek
underlying problem altında yatan problem
growing problem büyüme problemi
the problem is that problem şu
fix the problem sorunu çöz
is there any problem problem var mı
without any problem problemsiz
problem resolution problem çözümü
there was a problem bir problem vardı
problem loans sorunlu krediler
root of the problem sorunun kökü
ongoing problem devam eden problem
the problem lies sorun yatıyor
serious problem ciddi problem
raise a problem bir problem ortaya çıkarmak
there is no problem at all hiç sorun yok