w3c recommendations

w3c recommendations teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
w3c recommendations w3c önerileri

w3c recommendations terimi için benzer kelimeler ve anlamları

w3c standard w3c standardı
w3c markup w3c işaretlemesi
w3c specification w3c özellikleri
w3c compliant w3c uyumlu
world wide web consortium (w3c) dünya çapında web konsorsiyumu (w3c)
w3c complaint w3c şikayet
w3c-conform w3c-uyumlu
w3c member w3c üyesi
policy recommendations politika önerileri
make recommendations tavsiyelerde bulunmak
provide recommendations önerilerde bulunmak
findings and recommendations bulgular ve tavsiyeler
key recommendations anahtar öneriler
recommendations for improvement iyileştirme önerileri
country specific recommendations ülkeye özel tavsiyeler
recommendations for için öneriler
recommendations for action eylem için öneriler
actionable recommendations işlem önerileri
draft recommendations taslak öneriler
guideline recommendations rehber öneriler
dietary recommendations diyet önerileri
consensus recommendations fikir birliği önerileri
joint recommendations ortak öneriler
issue recommendations önerilerde bulunmak
making recommendations önerilerde bulunmak
set of recommendations tavsiye seti
give recommendations tavsiye ver
service recommendations servis önerileri
evidence-based recommendations kanıta dayalı öneriler
treatment recommendations tedavi önerileri
best practice recommendations en iyi uygulama önerileri
develop recommendations öneriler geliştirmek
safety recommendations güvenlik önerileri
recommendations from önerileri
related recommendations ilgili öneriler
management recommendations yönetim önerileri
outline recommendations taslak önerileri
current recommendations güncel öneriler
general recommendations genel öneriler
provides recommendations öneriler sunar
makes recommendations önerilerde bulunur
recommendations made yapılan öneriler
non-binding recommendations bağlayıcı olmayan tavsiyeler
follow the recommendations önerileri takip et
practice recommendations uygulama önerileri
sound recommendations sağlam öneriler
resulting recommendations sonuçta ortaya çıkan öneriler
improvement recommendations iyileştirme önerileri
conclusions and recommendations sonuç ve öneriler
implementation of recommendations önerilerin uygulanması