o little dedication

o little dedication teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
o little dedication o küçük özveri

o little dedication terimi için benzer kelimeler ve anlamları

little dedication küçük özveri
dedication ithaf
feast of dedication özveri bayramı
self-dedication kendi kendine ithaf
dedication ceremony özveri töreni
dedication to quality kaliteye adanmışlık
hard work and dedication sıkı çalışma ve özveri
our dedication to bağlılığımız
full dedication tam bağlılık
full time dedication tam zamanlı özveri
continued dedication devam özveri
unwavering dedication değişmeyen özveri
dedication to work işe adamak
dedication to excellence mükemmellik adanması
exclusive dedication münhasır özveri
dedication to the public halka adanmışlık
commitment and dedication taahhüt ve özveri
partial dedication kısmi özveri
dedication and commitment özveri ve taahhüt
your dedication to bağlılığınız
utmost dedication azami özveri
dedication and hard work özveri ve sıkı çalışma
strong dedication güçlü özveri
tireless dedication yorulmaz özveri
in dedication to adanmış
customer dedication müşteri özveri
passionate dedication tutkulu bağlılık
praised the dedication özveriyi övdü
total dedication toplam bağlılık
dedication service özveri servisi
a dedication to adamak
drive and dedication sürüş ve özveri
building dedication bina özveri
dedication for özveri
dedication given verilen özveri
lifelong dedication ömür boyu özveri
lifetime dedication ömür boyu özveri
with great dedication büyük özveriyle
dedication to providing sağlamaya adanmışlık
unrelenting dedication sınırsız özveri
dedication to detail detaylara ithaf
it takes dedication özveri alır
constant dedication sürekli adanmışlık
with dedication özveriyle
work dedication iş özveri
unswerving dedication aldatıcı özveri
memorial dedication anıt özveri
great dedication büyük özveri
intense dedication yoğun özveri
dedication day özveri günü