k-12 population

k-12 population teriminin İngilizce - Türkçe sözlükteki anlamı

İngilizce Türkçe
k-12 population k-12 nüfus

k-12 population terimi için benzer kelimeler ve anlamları

optimum population optimum nüfus
over-population aşırı nüfus
population nüfus
population control nüfus kontrolü
population explosion nüfus patlaması
population genetics popülasyon genetiği
population inversion nüfus çevrimi
population parameter nüfus parametresi
population pressure nüfus baskısı
population pyramid nüfus piramidi
zero population growth sıfır nüfus artışı
target population hedef kitle
aging population yaşlanan nüfus
general population genel popülasyon
population growth nüfus artışı
ageing population yaşlanan nüfus
patient population hasta nüfusu
study population çalışma popülasyonu
working population çalışan nüfus
population size popülasyon boyutu
growing population büyüyen nüfus
population density nüfus yoğunluğu
united nations population fund birleşmiş milletler nüfus fonu
population-based toplum tabanlı
elderly population yaşlı nüfusu
population dynamics nüfus dinamikleri
large population büyük nüfus
working age population çalışabilecek yaştaki nüfus
population growth rate nüfus artış hızı
safety population güvenlik nüfusu
local population yerel populasyon
world population dünya nüfusu
overall population genel nüfus
student population öğrenci nüfusu
human population insan nüfusu
population-wide nüfus çapında
targeted population hedeflenen nüfus
total population toplam nüfus
fish population balık popülasyonu
population health nüfus sağlığı
prison population hapishane nüfusu
breeding population üreme popülasyonu
population register nüfus kaydı
national population commission ulusal nüfus komisyonu
sample population örnek popülasyon
population reference bureau nüfus referans bürosu
subject population konu nüfusu
population-based study nüfus temelli çalışma
world population prospects dünya nüfusu umutları
population groups nüfus grupları